RSS

Monthly Archives: May 2011

(251) મિષ્ટ દાંપત્યે (હાસ્ય હાઈકુ-સોનેટ)

ઓળખી નહિ!

મુજ ભાર્યા તો નહિ?

સાચું કહેજે! (1)

ભાર્યા ન જાણું!

એટલું જાણું, તમે

મુજ કંથડા! (2)

ફરું ફૂદડી

ઊંચકી હર્ષે, સૂણી

શીઘ્ર જવાબ! (3)

પડખાં વેઠ્યાં!

ત્રણ ત્રણ જણ્યાં, ને

તો ય ન શીખું? (4)

તનસૌષ્ઠવ

તવ, સાવ જ ગૌણ

મનમેળાપે! (5)

ચાલો ને નાથ,

ક્યાંક શીખવા જાયેં,

ક્યમ બાઝવું! (6)

કેમ, કેમ શું?

અતિ મિષ્ટ દાંપત્યે,

થયો અપચો! (7)

જાઉં માયકે,

ઈજાજત જો આપો?

જાણે રિસાણી! (8)

ડર રખે ને,

જો હસવાનું થાય

ખરે ખસવું! (9)

આ શું મારીને!

એકધાર્યું સુમેળે

જીવે જવાનું! (10)

ત્રણ છોકરે

હાથ ઉપાડવો, તે

ના શોભાસ્પદ! (11)

તકિયો પોચો,

બસ, આજ તો મારો!

ક્રોધ કરીને! (12)

લે ત્યારે, પણ

આ શું ?તું તો હસતી!

ફ્લોપ ઝઘડો! (13)

સુખ સહીશું!

ભલે દુ:ખ ના પડે,

મિષ્ટ દાંપત્યે! (14)

-વલીભાઈ મુસા

 
 

Tags: ,

(250) Theories of Transmigration of Souls and Resurrection

(250) Theories of Transmigration of Souls and Resurrection

I had not assured, but simply said in my earlier Article “Soul – A brief study” as “Where the soul goes after leaving the body is not our subject here and if God wishes, we may perhaps discuss it separately later on.” Today, I am determined to put my ideas in brief just as the part of the discussion and not at all any strong views either in favor or opposition of this or that school of thought on the most controversial subject titled here-above.

Further, I would like to clarify also that this essay is subjected on spirituality and it will go as a chapter to my proposed E-book titled “The Primer of Spirituality”. The word ‘Primer’ indicates that the contents of all these essays are intended to be in introductory and primary level and hence I’ll not go deep into the subject. With my accepted limitation, it would be somewhat hard for me to minimize the content and that also not at the cost avoiding or ignoring any fundamental points of the subject. But, I don’t bother as with the grace of God, I would be able to manage the same.

People are unanimous on one point that body is the house of the soul and when it falls down, the soul leaves it at once. But the difference of opinion starts from here that, after leaving the present body, where the soul goes. People are divided mainly into two groups as believing in reincarnation and resurrection. People believing in resurrection (mainly Christians and Muslims) are of the opinion that on the Day of Judgment (Kayamat) the dead will be raised as living from the graves. Christians believe that the soul remains in grave along with corpse till the Day of Judgment. Muslim belief is slight different from Christianity. According to them, the soul remains in Barzakh (Literally meaning ‘Barrier’) i.e. the period between Death and the Day of Resurrection. They will be given justice and as per the theory of reward and punishment, some will be awarded heaven for their good deeds and some hell for their evil deeds.

Similarly, according to the believers in reincarnation or transmigration of soul (mainly followers of oriental religions such as Hinduism), the soul or spirit, after leaving the former body, comes back to life in a newborn body. They believe in principle or theory of Karma. Both the schools are unanimous in ‘Reap as you sow’ theory; but their harvests are different; such as heaven and hell or rebirth in superior or inferior Yoni (form of being or existence).

Before to proceed on, let me clear that I am going to discuss the subject keeping into my mind three points : – (1) Whether the theory of ‘Reward and Punishment’ is justified in both reincarnation and resurrection situations. (2) Whether the purpose of prime goals of Judicial (Justice) system is maintained in this heavenly court of the Creator of the Worlds as in our worldly courts; and (3) Whether there is repetition or duplication of Reward and Punishment in any above mentioned theory. Further to clarify, my arguments in pros and cons of both the schools of thought will be in logical sequence based on intellectual reasoning and genuine as well as standard hypothesis.

People who believe that the soul is eternal and self existent say that the souls are transmigrated from body to body according to the Karmas (doings of past life) for ever until the soul is mingled with the God (Super Soul) which is called the Liberation (Moksha). According to them. if a man is virtuous, he will get reward of taking birth as a King or Brahmin in the next life.

By the way, let me tell that some condemn such theory under the argument that the First Man i.e. Manu, the Hindu law-giver has encouraged the caste system and has made injustice to Kshudras and has shown special favor for the Brahmins with partiality. Obviously, this theory was invented to justify the caste system which was existing in those days.

Now let us come to the main stream of our discussion. They people believe in the same way that if he was a thief, he would re-appear as a monkey or a mouse in his next life. Further to say, if he was a murderer, he might become a tiger, and so on.

The reason behind this theory is that they people accept the need of reward and punishment respectively for good and evil deeds of that particular life as in the case of believers in resurrection. Now let us see according to my above Point No. 2 whether all requirements of reward and punishment are maintained properly by this theory. We take first the punishment on the anvil of our discussion whether it is justified. As in our worldly courts, the punishment would be justified in light of the following three reasons:-

( 1 ) To satisfy the victim of crime.

( 2 ) To help the wrong-doer to reform and become a useful member of the society.

( 3 ) To make the wrong-doer an example for others to prevent them from doing such crimes.

Now, let us clarify the above with an example of our worldly courts. Suppose that if anybody has murdered an innocent person and the court passes the judgment against the criminal to be executed, the two of the above three benefits would be obtained. The second benefit of self-reformation is absent here. The first is partly obtained in the sense that the relatives of the deceased will be satisfied with that punishment and the third would be fully obtained in such a way that the potential murderers would learn the lesson that the murder of any innocent does not pay and one has to give life for life.

My above example of worldly courts is now compared and associated with the Divine System of Judgment by transferring a soul from one body to another. Nobody knows why he has been given a human body as a result of what good deeds done and that also in previous body of other than a human. It is quite logical and all religions unanimously agree that human is the best creation. To take the birth as human means it is the highest promotion favored by the God. Now, we have to ponder over the fact that what type of good deed we can expect from a tiger or a snake or even an ant so that their next birth might be as a human. In brief to say, no any creation of God in present form has any knowledge what it was in past life and therefore no questions of self-reformation, setting examples to others and satisfying the victims or their relatives arise.

Similarly and also as vice versa, no any creature other than human might have any knowledge of what bad deeds have been done during the human life that it has to take rebirth in lower Yoni (form of being or existence). Thus having no knowledge of previous birth, all the above three points are not obtained or justified by the respective incarnations themselves or others. Some Hindu schools of thought (Brahma Kumaris) believe in ‘as the seed, so the plant or the tree’. Soul of a human can dwell in human body only. Transmigration of souls is not possible from the body of human to the body of non-human and vice versa. In other words to say, the Reincarnation happens from one human body to another only.

Some schools of thought believing in resurrection believe that human is the combination of body, life and soul. The creatures and insects other than human have body and biological life (Jiva or chaitanya) and no any soul. Soul is solely created for human and on this very ground, human differs with non-humans. Non-humans have no concern with right and wrong deeds. What they do is their nature and they have very limited intellect just to survive with food and water and protect themselves from any danger. They have no any Judgment Day or Reward and Punishment. They have no any Hell or Heaven. They have been created for the benefit of human being. They live certain decided life and die when their time comes.

Now in light of my third point above whether there is repetition or duplication of Reward and Punishment in any above mentioned theory. Every religion accepts the final and eternal dwelling of souls either in heaven or hell. There are equivalent words for these heaven and hell as Jannat and Jahannam or Swarga and Narka. According to the religions believing in transmigration of souls, the rewards and punishments are already enjoyed or endured by having re-birth in superior or inferior Yonis. If it is so, there is no any more need of Swarga or Narka for those souls. But, if we accept both these destinations of heaven and hell, then there is duplication or repetition of rewards and punishment and that seems improper and illogical.

Before concluding my Article, I would like to say something from the practical point of view. We agree that moral standards of people have, now-a-days, become very low and all values of humanity have lost their meaning. Now, according to the theory of transmigration of souls, the population of human beings should be decreasing day by day. The people doing bad deeds and committing sins should be reborn not as a human being but as brutes. But we see that human population is increasing more and more. Should we presume that more man becomes immoral, the more are his chances of being reborn a human being?

Summing up, we witness some news reports supporting the belief of re-birth with presentation of some stories where a particular man or woman and sometimes a child tells episodes of one’s own previous life. In some cases, it is reported that such persons speak unknown languages. But such reports are not duly verified and we hear them as rumors or hear-says. We cannot take all such reports as authentic with the only argument that millions of people take birth throughout the world and such cases should happen in numbers, but we see that such reports are rarely published and no any scientific proofs of such happening are collected. The last and final argument regarding the matter in question is that such so called people talk about their previous life as a human. According to the theory of believing in reincarnation, how can a human take re-birth as a human again in the next life without any up-gradation or degradation according to the principle of Karma ?

– Valibhai Musa


 
9 Comments

Posted by on May 19, 2011 in લેખ

 

Tags:

(249) Expositions of Chosen Poems – 3 (The Flute Vendor-A Gujarati Poem)

(249) Expositions of Chosen Poems – 3 (The Flute Vendor-A Gujarati Poem)

Click here to read in Gujarati

My friend Mr. Sharad Shah of Ahmedabad had commented my earlier post of this kind. It was an English poem of William Wordsworth titled as “We are Seven”. In his opinion, Indian poetry like written in Gujarati, Hindi and any other Regional languages compared to English ones have much more taste and beauty. In reply to his comment, I had only written that we cannot make any generalization that particular language has very good literature and others don’t have. It is true that the literature of Indian Regional languages could not spread worldwide in spite of being it superior. It is but natural that any literature written or translated in any International language has much more scope to spread.

Today, I am determined to give my exposition of a Gujarati poem titled in English as “The Flute Vendor” written by the Late Umashankar Joshi {1911-1988), a renowned Man of Letters of his times and will be remembered for the years to come as and when Gujarati language and its literature is going to be discussed. Mr. Joshi had received many literary awards.

By the way, I am tempted to say that during the course of my Post Graduation, I was awarded the Certificate of Extempore Speech Competition with second rank by Umashankar Joshi, the Chief Guest of the Function of College Annual Day then. I picked up a cover of the unknown subject on the stage and just like the improvisator, I had delivered my speech on the subject “If Mahatma Gandhi were alive!”.

Before to proceed on my exposition of the poem, my Readers will have to be familiar with the poem in discusstion. I am going to give you the poem in Gujarati first and then its translation in English in its poetry form.

વાંસળી વેચનારો

’ચચ્ચાર આને !
હેલી અમીની વરસાવો કાને !
ચચ્ચાર આને !
હૈયાં રૂંધાયાં વહવો ન શાને !’

મીઠી જબાને લલચાવી હૈયાં,
રસે પૂરા કિંતુ ખીસે અધૂરા,
શ્રમીણકોને અમથું રિબાવતો,
બરાડતો જોરથી બંસીવાળો.

ઘરાક સાચા સુણવા ના પામે
વેગે જતી ગાડી મહીં લપાઈ જે
બંસી સુણંતા પ્રણયોર્મિગોષ્ઠિની.

‘ચચ્ચાર આને !’
ના કોઈ માને
અને ખભે વાંસળી-જૂથ એનું
થયું ન સ્હેજે હળવું, ભમ્યો છતાં !

‘ચચ્ચાર આને!’
લો, ને રમો રાતદી સ્વર્ગ તાને !
‘ચચ્ચાર આને?’

‘દે એક આને !’
‘ના, ભાઈ, ના, ગામ જઈશ મારે,
છો ના ખપી ! ઈંધણથી જશે નહીં.
ચચ્ચાર આને ! બસ ચાર આને !!

પાછા વળંતાં, પછી જૂથમાંથી
ખેંચી મજાની બસ એક બંસી,
અષાઢની સાંજની ઝરમરોમાં
સૂરો તણાં રંગધનુ ઉડાવતી,
એણેય છેડી ઉરમાંથી ઝરમરો !.

જીવંત આવી સુણી જાહિરાત, કો
બાર મહીંથી જરી બ્હાર ઝૂકતી
બોલાવતી તાલી સ્વરેથી બાલા.

હવે પરંતુ લયલીન કાન,
ઘરાકનું લેશ રહ્યું ન ભાન !

– ઉમાશંકર જોશી

A Flute Vendor

“Four annas1 a piece!
Have a shower of nectar
deluge your ears!
Four annas a piece!
Why not let
your suffocated hearts gush?”

Cried loudly the flute vendor
enticing with a sweet tongue
the bosoms
of those relishing melody
but with empty pockets,
unfairly tormenting the toilers!

The genuine customers
were bereft of music.
Cozily listening to the flute
of amorous words
were those
speeding in cars.

“Four annas a piece!”
And despite wandering
no one bought
and the burden of the bunch
on his shoulders
diminished not.

“Four annas only!
Buy and revel
day and night
in heavenly melody!”
“Four annas each?”
“Sell for an anna.”
“No sir, no.
Will return to my village
though they remain unsold.
This is no firewood stock.
Four annas each.
Only at four annas a piece.”

Turning back, he picked
a nice one from the bunch of flutes.
In the drizzle of Ashadh2
he too began to spray from his heart
a fount of rainbow notes!

Hearing this live display
a maid from a window peeped
beckoned him with a clap.

Ears immersed in lilt the vendor
remained oblivious of the customer.

– Umashankar Joshi

1. An anna was one-sixteenth of a rupee. Now, 4 annas = INR 0.25
2. The first month of monsoon

This is a Free verse poem i.e. without any metre/s written in free style rhyme and also just like telling a story on a particular episode. The hero of the poem is both a workman and also an artist. In the beginning of the poem, his role seems to be of a hawker or a vendor of flutes. By carrying the bunch of flutes on his shoulder, he verbally advertises for his product in his different slogans spoken in flowers of speech. All his efforts prove to be in vain. The certain class of the people have no any value of flutes in their minds. The flute is just like a commodity for them made of a narrow hollow bamboo with very simple workmanship of some holes to be opened and closed with the finger-tips while blowing the air from mouth from one end of the flute played vertically or horizontally. Some labor-like common people cannot afford four annas of the flute and hence they bargain and demand the flute at one anna a piece.

In my view the original Gujarati text of the translated line as “This is no firewood stock” indicates that he would rather use the unsold flutes as fire-wood but won’t sell the flute for one anna. He wandered and wandered through streets but the burden of the flutes did not decrease from his shoulder. He was not disappointed with the flop day of his business. He drew a flute from the bunch and began to play. This was his live advertisement and as a result a girl gets attracted. She leaned from the window and by clapping tried to call him for the purchase of a flute. But now, the flute vendor was engrossed in playing the flute and therefore he could not pay attention towards this prospective customer. His ears were engaged with hearing the tune of his flute. This time he was neither a workman nor a salesman of the flutes, but he was an Artist, a true Artist.

Thus the poem ends in such style of a Shakespearian Sonnet as “Ears immersed in lilt the vendor, remained oblivious of the customer.”

– Valibhai Musa


 

Tags: , , , , , , ,

(248) 4th Blogversary Post of my Blog ‘William’s Tales’

(248) 4th Blogversary Post of my Blog ‘William’s Tales’

Hello World, Hi India, Hey Gujarat & Salaam-Pranaam Kanodar

Here, I (Valibhai Musa) am with 4th Blogversary Article of my Blogging Activity. Today i.e. on 5th May, 2011, I’ll complete FOUR years with my total posts in number of 248 on my Parent (Main) Blog “William’s Tales” (Bilingual – Gujarati & English).

I know that the Readers or the referrers of any Blog are never interested in statistical details as they attract them very low and it is very common to do so on the side of Bloggers also now-a-days. But, I won’t bore you with a ton of graphics and/or figures in this Blogversary Post.

In continuation of my 3rd Anniversary post, I have simply to say that I have fulfilled my commitment and launched two more Offspring-like (Sub) Blogs of my Ebooks in English and Gujarati this year. They are as follows:

William’s Preparatory Ebooks (Gujarati) –
http://williammusa.wordpress.com

William’s Preparatory Ebooks (English) –
http://williamnmusa.wordpress.com

In some of my Ebooks, my Readers can read the Articles directly by scrolling up and down; but in the most of my Ebooks, they will have to click at the particular post in the Index. In other words to say, I have simply classified the posts of my main Blog into certain categories and/or the forms of the literature. My best friend Mr. Sureshbhai Jani has rightly said that they cannot be named as Ebooks as they are simply blogs. In the sense of humor, I had told him that they are neither Ebooks nor Blogs; but they are Eboogs, a compound word made with the combination of both ‘Books’ and ‘Blogs’ words for fun. Seriously speaking, I have accepted his remark and  titles of both the blogs have been amended with addition of the word ‘Preparatory’.

For the convenience of my Readers, I give below the list of my Ebooks (both in English & Gujarati) with their Links to facilitate them to reach the respective book directly.

English Ebooks:

(1) Global Peace and Brotherhood

(2) W. Musa’s Short Stories

(3) The Square World

(4) In Light Mood

(5) Life – Peace and Problems

(6) Human Life – Direction and Destination

(7) Ascetics of Rewards

(8) The Primer of Spirituality

(9) Money Matters Matter Much

(10)At my Glance

ગુજરાતી ઈ-બુક્સ

(૧) જળસમાધિ

(૨) મારી કાન્તા

(૩) ભેદભરમની ભીતરમાં

(૪) હળવા મિજાજે

(૫) કૌટુંબિક કૂટપ્રશ્નો

(૬) સરપાવનાં વૈરાગીજન

(૭) માનવજીવન – દિશા અને લક્ષ

(૮) ચોરસ દુનિયા

(૯) આધ્યાત્મચિંતન

(૧૦) વિશ્વશાંતિ અને વિશ્વભ્રાતૃત્વ

(૧૧) મારી નજરે

(૧૨) મારા ભાવાનુવાદો

(૧૩) હાઈકુપુષ્પ અને પમરાટ

(૧૪) ‘હાસ્ય દરબાર’ના દાયરેથી

Above Ebooks need some editing and I’ll continue the said work till the each book comes into its Printable form if ever my descendents or I myself wish to get them published. Some friends of mine who have published their books do not advise to go after such madness for scores of reasons; but, I have not still decided what to do.

The fourth year of my Blogging has proved to be advantageous to me as far as the new relationships are concerned. I never knew that I would make so many friends who had the same interests as me, and I would learn many new things from the most of them. Just to maintain the standard size of this post, I am not going to catalogue them all. All my relationships have been emotional with mutual affections and some of them are so nice that as if we knew one another or each other for years.

In the month of August, 2010, I had gone under the knife for my bypass heart surgery. While typing this paragraph, my eyes get wet with tears. Hundreds of my Blogger as well as Netter friends and a lot of my valued Readers had expressed their good vibes and had prayed for my early recovery. I once again thank you all for your good feelings and I let you all also know that I am keeping well now. I am grateful to the Creator of the worlds that He has granted me a new life.

While nearing to end my post, I have to say that I am going to give you a separate post of the List of my Articles published during the fourth year of my Blogging sooner or later with their Links to their respective original places of the publications.

Summing up, I thank all my Readers for their readings, feedbacks, comments and visits to my Blog/s.

With warm regards

Valibhai Musa


 
7 Comments

Posted by on May 5, 2011 in લેખ

 

Tags: ,

(247) ચતુર્થ બ્લોગવર્સરિની પૂર્વસંધ્યાએ

(247) ચતુર્થ બ્લોગવર્સરિની પૂર્વસંધ્યાએ

સુજ્ઞ વાંચકમિત્રો,

મારી ચાર વર્ષની બ્લોગીંગ પ્રવૃત્તિના સમયગાળા (મે 05, 2007 થી મે 05, 2011)નું સરવૈયું રજૂ કરતાં આનંદ અનુભવવાની સાથે સાથે એક વિશેષ આનંદની અનુભૂતિ એ માટે થાય છે કે ચારેય વર્ષના આ સમયગાળામાં એક માત્ર અપવાદરૂપ માર્ચ, 2011ન1 મહિનાને બાદ કરતાં કોઈ મહિનો ખાલી નથી ગયો કે જેમાં મેં ઓછામાં ઓછો એકાદ પણ આર્ટિકલ પ્રસિદ્ધ કર્યો ન હોય.

વર્ષવાર આર્ટિકલ પ્રસિદ્ધિના આંકડા આ પ્રમાણે છે : –

2007-08 ……….62
2008-09 ……….38
2009-10 ………..72
2010-11 …………76

                  ______
કુલ           248
=====

અગાઉની દ્વિતીય અને તૃતીય Anniversary ની જેમ મારા ચોથા વર્ષના આર્ટિકલની પણ સળંગ યાદી નીચે આપી છે, જેમના પ્રત્યેક ક્રમાંક ઉપર Click કરવાથી જે તે આર્ટિકલ ઉપર સીધા જઈ શકાશે. .

May 2010  (19)

173. માનવતાના મારગડે આશાનાં કિરણો

174. “60+ ગુજરાતીઓ”ના ચર્ચાચોરે ‘ધનસંચય’નું ગાંઠાળું લાકડું ભાગ – 1

175. .“60+ ગુજરાતીઓ”ના ચર્ચાચોરે ‘ધનસંચય’નું ગાંઠાળું લાકડું ભાગ – 2

176. મારી વાર્તાઓ, મારી પ્રસ્તાવનાઓ -1 (સહજ જ્ઞાન)

177. મારી વાર્તાઓ, મારી પ્રસ્તાવનાઓ -2 (વિદાય)

178. મારી વાર્તાઓ, મારી પ્રસ્તાવનાઓ -3 (સંઘર્ષ)

179. દેખીતા દિવાના, પણ શાણા એક માણસની સાચી કહાની

180. મારી વાર્તાઓ, મારી પ્રસ્તાવનાઓ -4 (સમસ્યા)

181.  આખરી અંજલિ – સંવેદનાના સૂર (સૌજન્ય લેખ)

182.  મારી વાર્તાઓ, મારી પ્રસ્તાવનાઓ -5 (દીકરીવહુ!))

183. મારી વાર્તાઓ, મારી પ્રસ્તાવનાઓ -6 (નખ્ખોદ!)

184. બહલૂલ દાના, ચીંથરે વીંટેલું એક રત્ન

185. મારી વાર્તાઓ, મારી પ્રસ્તાવનાઓ -7 (‘જળસમાધિ’ – પ્રણયકથા)

186. મારી વાર્તાઓ, મારી પ્રસ્તાવનાઓ -8 (ચાર, બસ ચાર જ!)

187. મારી વાર્તાઓ, મારી પ્રસ્તાવનાઓ -9 (પારિતોષિક)

188. Expositions of Chosen Poems -2 (We Are Seven)

189. મારી વાર્તાઓ, મારી પ્રસ્તાવનાઓ -10 (લોટરી)

190. મારી વાર્તાઓ, મારી પ્રસ્તાવનાઓ -11(પાણીનું મૂલ્ય)

191. મારી વાર્તાઓ, મારી પ્રસ્તાવનાઓ -12 (રોહિણી)

June 2010 (11)

192. અવિરત પ્રગતિ

193. એક સજ્જનનું મૃત્યુ

194. જાણે કે તેઓ અમારાં ખરાં મા ન હોય!

195. ભાવપ્રતિભાવ – 1 (સુશ્રી પ્રજ્ઞાબેન વ્યાસ)

196. ભાવપ્રતિભાવ – 2 (શ્રી સુરેશ જાની) * કેલેન્ડર – એક અવલોકન

197. ભાવપ્રતિભાવ – 3 (શ્રી સુરેશ જાની) * ઈશ્વરનો જન્મ

198. ભેદભરમની ભીતરમાં – એક વિચાર (1)

199. પ્રસન્નતા અને ગમગીની

200. ભાવપ્રતિભાવ – 4 (શ્રી સુરેશ જાની, અનુવાદક – ‘વર્તમાનમાં જીવન’)

201. સગપણ (નાતો)

202. એકવીસમી સદીના બાપબેટાની ઘોડેસ્વારી!

July 2010 (13)

203. ‘છેડતી કે પજવણી’ લેખ ઉપર એક ટિપ્પણી

204. વૈયક્તિક લાગણીઓનાં જતન અને સામાજિક સંવાદિતા – 1

205. વૈયક્તિક લાગણીઓનાં જતન અને સામાજિક સંવાદિતા – 2 (સંપૂર્ણ)

206. પ્રણાલિકાગત જન્મદિવસોની ઊજવણીઓ

207. “રૂદન” – માનવજીવનની લાગણીઓની એક અજોડ અભિવ્યક્તિ!

208. “દાનધર્મ” માં ભાવનાનું મૂલ્ય

209. Abusive Spousal Relationships or Domestic Violence

210. ભેદભરમની ભીતરમાં – આસ્થા કે ઈમાન! (2)

211. મરહુમ જાનાબ ‘સુફી’ સાહેબને નિવાપાંજલિ

212. કલારત્નયુગ્મની કલાકમાલ! (પ્રહસન) – 1

213. કલારત્નયુગ્મની કલાકમાલ! (પ્રહસન) – 2 (સંપૂર્ણ)

214. અપમાનજનક દાંપત્ય સંબંધો કે ઘરેલુ હિંસા

215. ભેદભરમની ભીતરમાં – ભૂતપ્રેત (3)

August 2010 (4)

216. મિત્રો જ આપણું ભાગ્ય, સારું કે નરસું!

217. તમાકુત્યાગના પ્રયોગો અથવા મારી શરમકથા – 1

218. તમાકુત્યાગના પ્રયોગો અથવા મારી શરમકથા – 2 (સંપૂર્ણ)

219. જાણે કે મિ. જેફ (Jeff) જીવિત જ છે!

September 2010 (4)

220. અર્થશાસ્ત્રનું નોબલ પ્રાઈઝ!

221. હાસ્યના ચોસઠ પ્રકાર – હાદના દાયરેથી (1)

222. હાસ્યહાઈકુ : 8 – હાદના દાયરેથી (2)

223. હાસ્યહાઈકુ : 9 – હાદના દાયરેથી (3)

October 2010 (6)

224. 9 (નવ) વિષે અવનવું – હાદના દાયરેથી (4)

225. હાસ્યહાઈકુ : 10 – હાદના દાયરેથી (5)

226. હાસ્યહાઈકુ : 11 – હાદના દાયરેથી (6)

227. ભાવપ્રતિભાવ – 5 (હરનીશ જાની કૃત ‘પ્યાર-તકરાર’ એક લલિત નિબંધ)

228. હાસ્યહાઈકુ : 12 – હાદના દાયરેથી (7)

229. ભેદભરમની ભીતરમાં – એક દુ:ખદ સ્વાનુભવ (4)

November 2010 (6)

230. ‘Maturity’ – A Mail to a Female Relative Reader

231. હાસ્યહાઈકુ : 13 – હાદના દાયરેથી (8)

232. હાસ્યહાઈકુ : 14 – હાદના દાયરેથી (9)

233. હાસ્યહાઈકુ : 15 – હાદના દાયરેથી (10)

234. હાસ્યહાઈકુ : 16 – હાદના દાયરેથી (11)

235. હાસ્યહાઈકુ : 17 – હાદના દાયરેથી (12)

December 2010 (6)

236. હાસ્યહાઈકુ : 18 – હાદના દાયરેથી (13)

237. ઈશ્વર વિષે ચિંતન

238. હાસ્યહાઈકુ : 19 – હાદના દાયરેથી (14)

239. હાસ્યહાઈકુ : 20 – હાદના દાયરેથી (15)

240. ભેદભરમની ભેતરમાં – અનીતિના ધંધામાં પણ નીતિમત્તા! (5)

241. આપણાં સંતાનો એ જ આપણું ભવિષ્ય

January 2011 (1)

242. 2010 in review by WP (System)

February 2011 (1)

243. હાસ્યહાઈકુ : 21 – હાદના દાયરેથી (16)

March 2011 (0)

April 2011 (3)

244. હાસ્યહાઈકુ : 22 – હાદના દાયરેથી (17)

245. પ્રતિહાઈકુ – સંવાદમાલા : હાદના દાયરેથી (18)

246.  હાસ્યહાઈકુ : 23 – હાદના દાયરેથી (19)

May 2011 (2)

247. ચતુર્થ બ્લોગવર્સરિની પૂર્વસંધ્યાએ

248. 4th Blogversary Post of my Blog ‘William’s Tales’

ધન્યવાદ

વલીભાઈ મુસા

નોંધ : –

સદરહુ ચતુર્થ વર્ષ દરમિયાન હું ચારેક જેટલા અંગ્રેજી આર્ટિકલ આપી શક્યો છું. બાકીના તમામ ગુજરાતી આર્ટિકલમાં  મારા અગાઉના અંગ્રેજી આર્ટિકલના ગુજરાતીમાં અનુવાદ, કેટલાક સીધા જ ગુજરાતીમાં મૌલિક લેખો, મારા અમેરિકાસ્થિત મિત્રો (ડો. રાજેન્દ્ર ત્રિવેદી અને સુરેશ જાની) ના ‘ હાસ્યદરબાર’ ઉપર મહેમાન બ્લોગર તરીકે મુકાએલા મારા મૌલિક લેખોને ‘હાસ્ય દરબાર’ ના દાયરેથી શીર્ષકે મારા વાંચકો માટે અહીં પુન: પ્રકાશિત વગેરે સમાવિષ્ટ  છે.


 
10 Comments

Posted by on May 4, 2011 in લેખ

 

Tags: