RSS

Tag Archives: Lord Byron

ખરેખર દીવાનું કોણ છે? – ‘જવલ્લે’ જ આવા લેખ (૩)

Click here to read in English
આજે આપ સૌ સમક્ષ હું મારા ઉપરના શીર્ષકે દર્શાવેલ “જવલ્લે જ આવા લેખ” હેઠળ ત્રીજા આર્ટિકલ સાથે ઉપસ્થિત છું. અહીં આ વિભાગમાં તમે ખાસ પ્રકારના વિષયોને જોઈ શકશો, જે અંગે હું માનું છું કે મારા વાંચકો તેમના તરફ કંઈક વિશેષ ધ્યાન આપે. મારા નિયમિત વાંચકો તો સારી રીતે જાણે છે કે બ્લોગના મારા આ ફલક ઉપર હું જે કંઈ આપું છું, તે બધું હંમેશાં વાંચવા લાયક જ હોય છે અને તેમાં કંઈ ખાસ કે સામાન્ય એવું અલગ હોતું નથી; પરંતુ કોઈ ખાસ આર્ટિકલ ઉપર ભાર મૂકવાનો હોય, તેમને જ આ શ્રેણીમાં વર્ગીકૃત કરું છું.

મારા વિષયપ્રવેશ પહેલાં, હું ઈસ્લામના પયગંબર હજરત મહંમદ (સ.અ.વ.) પ્રત્યક્ષ ઉપસ્થિત હતા તેવા એક પ્રસંગને વર્ણવીશ. એક વાર આપ હજરત સાઉદી અરેબીયાની એ વખતની રાજધાની મદીનાના જાહેર માર્ગ ઉપરથી પસાર થઈ રહ્યા હતા. ત્યાં ભરચક બજારની જગ્યાએ કેટલાક માણસોનું એક ટોળું એકત્ર થએલું હતું. ટોળાની વચ્ચે એક દીવાનો માણસ ચેનચાળા કરી રહ્યો હતો. લોકો એ દૃશ્યથી આકર્ષાઈને ટોળે વળ્યા હતા અને પેલા માણસની મજાકમશ્કરી કરતા હસી રહ્યા હતા. પયગંબર સાહેબે તેમને પોતાની પાસે બોલાવ્યા અને કહ્યું, ‘તમે ખરેખર દીવાનો માણસ કોણ છે એ જાણવા માગો છો?’ બધા એકદમ શાંત થઈ ગયા અને ધ્યાનથી અને માનપૂર્વક આપને સાંભળવા માંડ્યા. આપે ફરમાવ્યું, ‘કોઈ માણસ એવો હોય કે જે અભિમાનપૂર્વક ચાલતો હોય અને સતત પોતાના તરફ જ ધ્યાન આપતો હોય! તે એવો હોય કે પોતાના બંને ખભા તરફ પોતાના બદનને હલાવ્યે જતો હોય! તે પોતાની જાતને જ પ્રદર્શિત કરતો હોય અને બીજાને જોતો સુદ્ધાં ન હોય; તદુપરાંત પોતાના સિવાય અન્ય કોઈ વિષે વિચારતો પણ ન હોય!. તે એવો માણસ હોય કે જેનાથી લોકો ભલાઈની કોઈ અપેક્ષા ન રાખતા હોય અને ઊલટાના લોકો તેની હરકતોથી સલામત ન હોય! આવો માણસ જ ખરેખર દીવાનો છે. તમે હમણાં જેને જોયો તે માણસ દર્દી છે, માનસિક રોગનો દર્દી છે.’

Read the rest of this entry »

 

Tags: , , , , , , , , , , ,

Who is really insane? – ‘Seldom’ such Posts (3)

Click here to read in Gujarati

Today, I am here with my sequential Article as titled above under ‘Seldom’ such Posts series. Here, in this category, you will find some specialty topics which I consider to be most essentially attended to by my Readers. As my regular Readers know it very well that whatever I publish here on my blog is always worth-reading and nothing is special or ordinary; but, just to emphasize the particular Article, I categorize the same so.

Before stepping into the topic, I would like to narrate an episode witnessed by Honorable Mohammad, the Prophet of Islam (p.b.u.h.). Once he was passing through the streets of Medina, the Capital city of Saudi Arabia then. A crowd had gathered in the market place and in the heart of the crowd, an insane person was doing some mocking (jesting) actions. People were attracted with the scene and they enjoyed and laughed at him. The Prophet (p.b.u.h.) called them and told them “Do you want to introduce you the real mad man?” All were silent and listening to him attentively and respectfully. He said, “A person who walks conceitedly (proudly), and he continually looks around himself. He moves his sides along with his shoulders (He sees no one but himself and thinks about no one save himself.). A person from whom people expect no goodness and a person from whose mischief people are not safe. This is the real mad man. The person whom you saw is a patient, a patient of mental illness.”

crazy_paul1Now, keeping in my mind the above episode, I’ll try my level best to answer the question put in the title as “Who is really insane?” in my own words with some more comparative instances. Insane is not he or she whose mouth leaks with saliva or spittle, but he or she whose mouth always vomits vulgar words, speaks ill of others, expresses back-biting and exchanges abuses. Insane is not he or she whose clothes are torn and dirty as the said person is unable to maintain them decently, but those are really mad persons who are well dressed looking like gentleman or gentle-lady, but whose characters are rated in the third degree of comparison i.e. the worst in the eyes of the society and also in knowledge of the Almighty Creator.

Further to say, the person with crossed eyes and stretched facial muscles is not a mad man. He or she is merely a patient, but real mad people are those whose eyes are always red with anger and hatred of others, twinkling with greed of gathering money by hook or crook and lustful for illegal and immoral sexual entertainment. The former narrated with their peculiarities are the patients and the latter are insane in real sense though he or she may be a master of sharp intellect, possessing unlimited wealth, having sound mental and physical health, occupying so-called honorable position in society or considering themselves powerful politicians.

It is the general tendency of those mentally handicapped people that they never acknowledge them being insane, but instead of that they think that the people of the whole world are insane save themselves. Similarly, the real insane people being discussed here are in delusion of their minds that whatever they do is as a result of their smartness. With their over-confidence and superiority complex, they believe that they are making fool of others and nobody is capable to mark their trickeries. But, they do not know that they are cheating to themselves because the sane people and the God Himself better know what they really are. Here below, I would catalogue some insane groups of people who have knowingly or unknowingly accepted that they are mad, but they like to remain mad with their false and defensive arguments of being practical in routine life.

These groups are such as millions of High School students and their parents worldwide and particularly in India who have gone mad knowingly. All know that their Teachers are paid handsome salaries for their duties to teach them honestly in the institutions. But, what we see is that those insane people defined here are making lots of money through private tuitions and applying also tax-evasion or tax-avoidance practices. If we count all those persons (students, parents, managements and Governments) involved in this open scandal, the size of the population of such people world-wide would be more than1/3rd. Other group of voters and politicians of democratic nations may randomly cover 2/3rd of world population where we can see not only monetary corruption but some ethical corruptions also which cannot be made at par with any huge amount of currency and they are disturbance, destruction, deviation and transgression.

One more group of youngsters who are in ratio of about 30% in the world may perhaps go astray and turn out to be insane in our special definition of insanity in this Article if they are not protected from the popular culture spreading speedily. Grip of elders upon them is becoming loose day by day and it will not be a wonder if they rebel against them and so called modern culture already stands there waiting to embrace them stretching its arms open. Entertainment media has been aggressive to increase TRP rating of their programs by catering vulgarity round the clock just to make money from costly Ads by spoiling culture of youths and teen-agers. Degradation of their culture is being tolerated by their guardians (to say all from parents to politicians) and thus their irresponsible attitude is fully responsible to damage the peace and order of the society.

iddi-amin-2Just before winding up the post, I would like to say that history has witnessed many cruel rulers who have utterly ruined their nations or kingdoms with their insanity termed here. Their evil ruling has caused to lead the people down to ever darker and lower levels of hell on earth. If my fairly sane Readers, randomly, presume the number of those mentally handicapped people (patients) world-wide and compare their proportion with those so called sane people, they will find that the former are negligible in counting. But, there is no scarcity of such so called sane but as a fact insane people at any place in the world and at any time also.

My good Readers will agree with me that those poor patients of mental illness never do any harm to anybody in the society. On the other hand, we see that those insane in disguise have done all round damages to society in little or more proportion. The real difference between people to people is not sanity or insanity, but more or less insanity. Psychologists and Sociologists have found out through researches that any individual is always insane little or more and occasionally this insanity comes out and leads him or her to such unfair behavior and action which become the cause of repentance for the whole life. If such wrong action damages himself or herself, it is all right; but, sometimes the related person/s and society have to suffer the consequences of the same. A notable quote of Friedrich Nietzsche is as “Insanity in individuals is something rare; but in groups, parties, nations and epochs it is the rule.” Terrorism and some other forms of massacre such as racist attacks, confessional hatred and so-called ethnic cleansing are the forms of mass insanity. These are the man-made disasters where there is nothing but utter ruin of human lives. They are such as wild fire in the forest where dry and green trees burn to ashes together and it becomes very difficult to let the fire cool down.

We have to take stock of ourselves whether, knowingly or unknowingly, we are the part of such destructive activities with our silence insanity. A very witty quote of Rita Mae Brown will justify what has been said just. It is as “The statistics on sanity are that one out of every four persons is suffering from mental illness. Think of your three best friends and if they are okay, then the fourth that remains is you.”

Summing up, the sanity of individual’s mind makes the good health of his body. Similarly, the healthy mind can dwell peacefully in a healthy body. Healthy minds and bodies of the citizens can establish peace and order in the places where they live. Civilized civilians are like beams in a house or bones in a body that can make own nation strong, healthy and prosperous. Lastly, I quote Lord Byron with his brief text as “Hatred is the insanity of the heart’. Madness of heart is more dangerous than the madness of brain.

Hopefully, this post may be evaluated as fitting to my category of ‘Seldom’ such Posts and be commented fairly by my Readers.

Regards,

– Valibhai Musa

Note: (p.b.u.h.) means “Praise be upon him”

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,