RSS

Tag Archives: Parable

(202) એકવીસમી સદીના બાપબેટાની ઘોડેસ્વારી!

(202) એકવીસમી સદીના બાપબેટાની ઘોડેસ્વારી!

બળબળતા બપોરે બાપબેટા વચ્ચે એક જ ઘોડો અને તેઓ એક ગામથી બીજે ગામ સફર કરી રહ્યા છે. બેટાએ બાપને ઘોડે બેસવા દીધા છે અને પોતે પગપાળો સાથે ચાલી રહ્યો છે.

સામેથી આવતો એક વટેમાર્ગુ માર્મિક ટકોર કરતાં બોલે છે, ‘શો કળજગ આવ્યો છે! બાપ ઘોડે અને બેટો જોડે (ખાસડે અર્થાત્ પગપાળે)!’

બેટાએ જવાબ ફંગોળ્યો,’હે, કળયુગી જીવ! જીવ બાળ મા. આ તો સતયુગ જ છે. પેલા શ્રવણે અંધ અને વયોવૃદ્ધ માબાપને કાવડમાં બેસાડીને જાત્રાઓ કરાવી, તો હું આટલુંય ન કરી શકું?’

પેલાએ કહ્યું, ‘હે જુવાન, ધન્ય છે તારી સમજદારી અને બુદ્ધિને! તેં એવો જવાબ વાળ્યો કે મારી ધારણા ખોટી પડી! ખરે જ, પેલી બોધકથા જેવા તમે બાપબેટો મૂર્ખશિરોમણિ નથી કે લોકોની વાત કાને ધરો!’

* * * * * Read the rest of this entry »

 
8 Comments

Posted by on June 27, 2010 in gujarati, Human behavior, Humor

 

Tags: , , , , , ,

નીતિકથાઓ અને દૃષ્ટાંતકથાઓ

Click here to read in English

આ બધી માનવપાત્રીય નીતિકથાઓ કે માનવેતરપાત્રીય દૃષ્ટાંતકથાઓ સાહિત્યનાં એક જાતનાં સ્વરૂપો કે પ્રકારો છે. આ રચનાઓ ગદ્ય કે પદ્યરૂપે હોય છે અને સાંભળનાર કે વાંચનાર માટે ધાર્મિક કે નીતિવિષયક શિખામણ સાથે અંત પામે છે. આ વાર્તાપ્રકારનાં મૂળભૂત સ્રોત ધાર્મિક સાહિત્યમાંથી મળે છે, તો કેટલીકવાર તેમના ઉત્થાનને આપણે જાણી શકતા નથી હોતા; કેમ કે તે અજાણ્યા સર્જકો કે કથાકારો દ્વારા સર્જાએલ હોય છે. ઉભય પ્રકારની આ કથાઓમાં ડહાપણ શીખવવાના કે ચારિત્રયઘડતર કરવા માટેના સમાન હેતુઓ હોય છે; આમ છતાંય આ બંને પ્રકારો વચ્ચે એક પાતળી ભેદરેખા જોવા મળે છે. સામાન્ય રીતે ‘નીતિકથા’ (Parables)માં માનવી પાત્રો હોય છે, જ્યારે દૃષ્ટાંતકથાઓ (Fables)માં પ્રાણીઓ, છોડવાઓ, પદાર્થો વગેરે પાત્રો તરીકે આવે છે. ગમે તે હોય, પણ આ બધી વાર્તાઓ આપણા પરાપૂર્વ કાળથી ચાલ્યા આવતા મૂલ્યવાન વારસા સમાન છે અને આવનારી પેઢીઓ સુધી જળવાઈ રહેશે અને વૃદ્ધિ પણ પામ્યે જશે.

ઈ.સ.પૂર્વે પાંચમી સદીમાં થઈ ગએલો વાર્તાકાર ઈસપ શરૂમાં તો આફ્રિકન ગુલામ હતો, પણ પાછળથી તેને આઝાદ કરી દેવામાં આવ્યો હતો. તે બહુ જ વિખ્યાત બોધકથાકાર હતો અને તેની બોધકથાઓ વિશ્વભરમાં ફેલાઈ ગઈ છે. ખ્રિસ્તી બોધવાર્તાઓ અને પ્રાચીન ગ્રીક અને સંસ્કૃત ભાષાઓમાંથી પ્રાપ્ય એવી અસંખ્ય આવી વાર્તાઓએ આપણી નિશાળો કે ઘરોમાં આપણા બાલ્યજીવનને યોગ્ય રીતે ઘડવામાં ખૂબ જ અગત્યનો ભાગ ભજવ્યો છે. આ વાર્તાઓમાં માત્ર બાળકોએ જ નહિ, પરંતુ વડીલોએ પણ એટલો જ રસ લીધો છે. એવાં મોટેરાંઓએ કાં તો પોતાને રસ પડ્યો હોય કે પછી તેમનાં સંતાનોની એવી વાર્તાઓ સંભળાવવા માટેની માગણીઓ હોય; જે હોય તે પણ આ પ્રાચીન સમયથી ચાલ્યા આવતા સાહિત્યપ્રકારમાં તેમણે પણ દિલચસ્પી બતાવી છે. હાલમાં તો આપણે હજારોની સંખ્યામાં બોધકથાઓનાં પુસ્તકો મેળવી શકીએ છીએ, પરંતુ એ બધી કથાઓ શિક્ષણના અભાવના એ પ્રાચીન સમયમાં પણ મૌખિક સ્વરૂપે વિદ્યમાન હતી.

Read the rest of this entry »

 

Tags: , , , , , , , , ,

A Humorous Folktale on Stupidity

Click here to read in Gujarati
Before proceeding on for my humorous post today, I’ll pass on the credit of the marvelous theme of the story to be represented below to a local weaver of my village from whom I had heard it in form of simply a joke many years ago. At this juncture, I’ll disclose one more suspense that the same folktale in different episodes was traced out by me before I started to write this post while chatting on I-net. Hans Christian Andersen of Denmark (1805-1875) who was the son of a shoemaker had written the similar story titled as ‘The Emperor’s New Robes’ in his book “Fairy Tales”.

I wonder how and through which source the narrator of this tale to me had collected it though he was illiterate. How strange we feel that no frontiers come across the way of literature to spread globally! Literature is like migrating birds that can fly East to West and North to South with no any hindrance or prohibition. The tale below is a ‘Remix’ of the two above with omissions and additions from my end. According to Lawrence Lessig, a law Professor of Stanford University, California, USA; ‘Remix is a Cultural Right’. Here, I don’t claim any right but merely say that I have enjoyed a little freedom in my humble endeavor here. Please, go on to read the tale.

Read the rest of this entry »

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Say ‘Live and Let Live’ with a humanly heart!

Click here to read in Gujarati

Open any news paper or switch on any news channel on TV or chat on your computer to read latest news and you will find a report that somewhere in the world some humans, either individually or in mass, have been killed under one or the other type of conflict. World religions unanimously agree on one point that human is the best creation of God among all creatures. But, it is equally true that when we hear of killing of humans by humans, we are compelled to believe in the naked truth that human is the worst of all creatures in the universe.

It is quite obvious that the most difficult conflicts to be resolved are ethnic conflicts. They are the most violent and the highest numbers of civilian casualties are seen there. If we, calmly in peace of mind, ponder over such internal conflicts among our human race, we are surely to come to the conclusion that such sinful acts of shedding blood of innocents is not only cowardice but foolish also. To clear this point in the minds of my Readers, I would like to give below an exemplary humorous parable somewhere heard locally. It is as follows:

“In some remote rural areas of the country, the marriage procession of a bridegroom was going to the other village, the venue of marriage. The participants of the procession were traveling by bullock-carts. They all were young and had avoided old hand people to join with them just to enjoy marriage ceremony freely. The carts were passing through narrow farm-way one after another.

The very first cart stopped and the riders of the rest carts jumped down to see what had happened. To their surprise, they saw that an iguana (a kind or species of lizard, large, strong and flat) was lying in the middle of the narrow-way. They already knew that it was an innocent and non-poisonous creature and by making slight noise of hitting sticks on ground, it might run away.

One of them was cruel and tried to rush in and kill it, but the rest stopped him to do so. Someone told that they should make a peaceful dialogue with it to leave the way and if it does not agree with them they might kill it.

A young man was just like an improvisator (a poet who can form spot poems) and he instantly made out a couplet in his native language addressing to the iguana. Its summarized translation was as “Iguana ‘O’ iguana of Timbatuda (imaginary village name), please move here or there; otherwise five-ten members from your side or five-ten members from our side will die or get injured if we mutually fight. What is to be gained with this bloody conflict for a very minor cause?”

The iguana did not move from its place and those youngsters decided to start a fight with it. But, one so called wise man took the side of the iguana and said, “There is no justice to fight with the weak. The iguana itself is alone on its side and we are many. Should we the half of us not be the part of its side?”

All agreed with the proposal and they divided themselves into two parts and a terrible fight with long and strong sticks began. All were stained with blood and some were seriously injured in heads, jaws, eyes, arms and legs. Meanwhile, the iguana was frightened with the noise of hitting of sticks and loud cries and ran away. As soon as the iguana cleared the way, the fight stopped and the winners shouted loudly, “The iguana group is defeated, the iguana group is defeated! Shame … Shame! Iguana, your Chief, left away the battle field.”

The above episode may look to be exaggerative, but we should not forget that it is merely a parable. What it may be, but it teaches us a moral lesson that to fight internally for a big or small cause is senseless and foolish also.

Mankind’s insecurity is not from the outside, but from inside. No any enemies from other planets attack on us and suppose that they exist somewhere they need not. Their task is being fulfilled by us. With man-made disasters, we would die together but we would not live together. What any other human tragedy might be more serious than this suicidal tragedy by humans themselves! Human race is passing through hanging swords over heads. There is no surety of safe return of anybody stepping out of the thresh-hold of own home. Sometimes human is not safe even in own home also. Mahatma Gandhi has rightly said, “The world is weary of hate. We see that this song of hate has not benefited humanity.” He further added, “My faith is as strong as ever. There is no hope for the aching world except through the narrow and straight path of Non-violence.”

Summing up, the splitting or joining of the world or society depends on understanding of human being. No any religion is superior to religion of humanity. No any religion teaches its followers to harm or hate others. Religion of humanity is not a new religion or it is not a new name of any religion. This religion of humanity already exists in all religions. Any religion is multifaceted by nature and to limit it to certain aspects of own interpretations is not just.

Let us all propagate and make popular these meritorious words “Live and Let Live” globally for creation of the peaceful world.

Thanks.

– Valibhai Musa

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Parables and Fables

Click here to read in Gujarati
These are the literary f
orms of short stories or folk tales. They may be in prose or poetry ending with moral or religious lessons to the listeners or readers. Sources of these forms can be sought out from the religious books. Sometimes, the roots of these stories cannot be traced out as they might have been narrated by unknown authors or fabulists. Both these may seem to be the same as wisdom and characterbuilding stories, but there is a thin distinguishing linein their characteristics. Generally, ‘Parable’ is having human characters, but ‘Fable’ has the variety of characters other than humans such as animals, plants, objects etcetera. What they may be, but they are as our heritage going on one generation to another.

Aesop of fifth century B.C., an Africanslaveformerly and then freed was the mostpopular fabulist and his fables have spreadthroughout the world. The parables of Christ and many other derived from ancient Greek and Sanskrit literature have remained the part of our early childhooddevelopmentat our homes or in our schools. Elders are also equally interested in these stories either forinsistent demand of their children to be narrated to them or for the sake of their own pleasure. Presently, we can avail thousands of books on parables and fables, but their roots are in preliterate oral cultures.

Recently, I chanced toview an interesting Article based on the famous fable of ‘The Tortoise and the Hare’. Its end is well known to all that the tortoise wins the race against the hare. The morallesson is as ‘A slow and steady wins the race.’ We all have grown up with hearing this popular version, but the same fable is extended in a different twist. The second race is arranged with the request of the hare and this time, the hare wins and moral lesson is as ‘Fast and consistentwill always beat the slow and steady.’ Further, the tortoise challenges the hare for the third race with a different route where there is a river just beforefinal destination. This time, the tortoise wins the race and moral lesson is as ‘First identify your core competency and then change the playing field to suit your core competency.’ But the story still continues. Both the competitors know their own drawbacks and limitations very well and therefore they jointly decide to do the last race again; not to decide any winner or loser, but just for their own pleasure and satisfaction. Both co-operate each other as a team. Firstly, the hare carries the tortoise on its back up to the river. Then, the tortoise carries the hare and swims to the oppositebank of the river. And, lastly the hare carries the tortoise again on its back. Thus they reach the finishing linetogether. Overall to say, many moral lessons from the last match are highlighted. They may be named as team work, to harnessindividual’s capacity for greater success, to face the adverse situations with collective decisions, qualities of a good leadership, ability of turning failure to success, changing of strategy to try something different and the last very important to compete against situations rather than rivals.

Above Article has inspired me totry any other familiar fable to be narrated differently or extended interestingly and humorously or twisted in an anti-climax mode of end. I have preferred a story ‘A smart crow’ to try it with other than above three options. I have made up my mind, now, to fabricate a postdiscussion of the episode of the above story in form of conversation among the crows. But before that, let us overview this story in its originaltext that we had read in our primers of our primaryeducation years. It is as below:

“Once there was a crow. It was very thirsty. It flew here and there in search of water. Lastly, it saw a pitcher on the ground. It put its head inside. The neck of the pitcher was too long and slender. Water level was very deep. Its beak could not reach the water. It looked around and saw some pebbles nearby. It got an idea. It picked up the pebbles one by one and threw them into the pitcher. As the pebbles went inside, the water level rose up. Soon it came up to the mouth of the pitcher. Thus, it quenched its thirst. It flew back at its nest and told its friends how smart it was. MORAL: Answers to great problems often come from unexpected sources.”

William Cleary has retold Aesop’s many unforgettable stories in the form of poetry. ‘The thirsty crow gets good advice’ is a poem written by him in a different presentation. Here, I am not going to representit as the limitedspace in this Article does not permit me to do so.

Let us go, now, to the unofficial gathering of the crows in the thicket in the compound of Internationally famous ‘Indian Institute of Management (IIM)’ at Ahmedabad (India). These are the home trees of the crows participating in the post discussion on the episode of the above referred fable ‘A smart crow’. It is said that the environment is the best natural teacher for the learner. Here is the environment of the Management Studies where the crows dwell. The crows have acquired a very good knowledge from the discussions of the students sitting under the trees. Their (crows’) conversation is as follows:

Today, I heard an interesting story of a fore-father of ours narrated by a human mother to her kid while I wassitting in the Nimb tree there. How clever that our fore-father was! How smartly he drank water from the pitcher!” said a crow.

“No doubt, it was a wonderful work. But, he could have tried by some other way rather than that of a laborious job.” the other crow replied.

“What sort of other way, my child?” said an old crow.

“He would have made a hole on the sidewall of the pitcher by poking with his beak!”

“No, No way! It is a foolish idea. We have no righttodamagethe property of others. Moreover, there would have been the wastage of plenty of water contrary to the use of very little water for a single thirsty bird.” said the old crow.

“Damage of property! What a foolish talk! Don’t we see the students doing so when they are on strike damaging the national property in ways of burning buses, rooting out rail tracks etc.?’

The old crow said, “What they people do is not our look out. But, I honestly believe that such destructive activity is against the ethics of our community of Crows. The earthen pot might be belonged to perhaps a very poor man and why, justfor some drops of water, should we do such a major damage? Remember that the Gentle-crows never behave so.”

“Will you, please, throw light what we should do in such situation?” asked a very young crow with curiosity.

“You should tryto find out some other sources of water by flying here and there a little more before undertaking such laborious job. Presence of pitcher with water there is the great evidence that there must be the water somewhere nearby.” the old crow replied.

In between, a female crow entered the discussionafter finishing her feeding of some grains to her young one and said, “Excuse me for my comment on our ancestors. But, should our honorable forefather not offer his discovered water to other crows to drink besides simply his own praise?”

A quite grown up young crow that was an outspokenbird and against feminism also fired the poor female crow angrily and said, “When the males are talking, you females should not interfere, understand?”

All the crows cried out loudly saying, “Shame, shame! You should not behave like this towards the females. After all they are also poor creature being, the half population of ours and therefore they have the equalrightas we have in all fields of our life.”

A witty crow taunted the Indian Political Parties in these words, “We are not like those Politicians who are not prepared to allow even 33% Reservation in Parliament and State Legislative Assemblies to the women. Actually, they must have 50% Reservation instead of 33%.” All crows cawed out joyfully.

The old crow who was the Chief of his community in the IIMCampus shouted loudly in the style of a Speaker of Parliament, “Order, Order! Now let us come to the point raised on ‘offering of water to others’. My inner soul tells me that the fabulist or the narrator might have missed to point out this matter. It is also possible that during the course of uncountable centuries, the people would have dropped down this point. I don’t believe that our forefathers would have been so selfish like human being. To share the benefits of one’s own labor with others is the great mottoof our crow community. Human capitalists snatch away the benefits from labor of others and they get rich and rich leaving thousands behind to live below poverty line(BPL). Any way, our today’s discussion has remained very interesting. We unanimously agree with the smartness of our forefather who has been a mentor for human kind also for centuries. The episode shows how one should utilize own intellect in adverse circumstances. It is the dusk now. Let us pay our homage to the Late our Forefather, the Hero of the fable ‘A smart crow’ by keeping silence for two minutes.”

And lastly, the old crow announced, “Our formalmeeting is now adjourned. It is the time for our meditation. Good night to all.’

I also bid goodbye to all my Readers, meanwhile

With best regards,
– Valibhai Musa
Dtd.: June 5, 2008

 
3 Comments

Posted by on June 5, 2008 in Article, લેખ, Humor, MB

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,