RSS

Tag Archives: Puzzle

(212) કલારત્નયુગ્મની કલાકમાલ! (પ્રહસન) – ૧

‘હેલો, વલીભાઈ’

’આપ કોણ? ઓળખાણ આપશો, જરા!’

’જરા શું, પૂરી આપીશ! પરંતુ, અવાજ ઉપરથી ઓળખાણ ન પડી? ભલે તો અંદાજે નામ બોલતા જાઓ, સાચું નામ આવશે ત્યારે ‘હા’ પાડીશ!’

’અમેરિકાથી સુરદા?’

’ના’

‘તો પછી, ‘રાત્રિ’?’

’મને લાગે છે કે તમે આઠદસ નામ એકસાથે બોલી નાખો! તેમાં મારું નામ આવશે તો તરત હા પાડી દઈશ! આજે તો તમારી પરીક્ષા કરવી છે!’

’ટકલુ, ફેટી, છોટમ, ગાંડાલાલ, ઢેબર, ઓબામા, મનમોહનસિંઘજી, લાલુજી!’

’બસ, બસ! તમે તો ઠોકંઠોક કરવા માંડ્યા! ટકલુથી ઢેબર સુધી તો બરાબર, પણ પાછળવાળા ગુજરાતી બોલી શકે ખરા, ભલા માણસ! લ્યો, કહી જ દેવું પડશે! હું સુરદા!’

’એ નામ તો મેં પહેલું જ આપ્યું હતું, તો પછી ના કેમ પાડી?’

’તમારી પાક્કી પરીક્ષા કરવા!’

’હોઓ… I see! પણ દોસ્તી કરવા પહેલાં પરીક્ષા થાય કે પછી પણ પરીક્ષા ચાલુ જ રહે!’

’એ બધી વાત પછી! કામની વાત જરા પહેલી કરી નાખીએ. આજે લાંબુ નહિ ખેંચાય. મારે હાસ્ય દરબારે જવાનો સમય થઈ ગયો છે. તો સાંભળો, અહીંથી બે માણસો ઈન્ડીઆ તમારી પાસે આવે છે. તમારે ઈન્ટવ્યુ લઈને મને અથવા ‘રાત્રિ’ને જણાવવાનું છે કે તેઓ આપણા હાસ્ય દરબારનાં રત્નો થવા માટે લાયક છે કે કેમ?’ Read the rest of this entry »

 

Tags: , , , , , ,

સાબિતી

Click here to read in English
શિયાળાના એ દિવસોમાં હું મારા મકાનના ધાબા ઉપર સૂર્યસ્નાન કરી રહ્યો હતો. એક અજાણી વ્યક્તિ તેના વિચિત્ર ચહેરા ઉપર સ્મિત રેલાવતી મારી સામે આવીને ઊભી રહી. હું તેને કંઈક પૂછું તે પહેલાં તેણે જ મારી સામે કોઈપણ જાતના સંદર્ભ વગર જ સીધો એક પ્રશ્ન મૂકી દીધો.

”તમે ઈશ્વરમાં માનો છો?”

“ના, બિલકુલ નહિ.”

“તો તમે બુદ્ધિવાદી (Rationalist) હશો! હું સાચો છું?”

“હા,બિલકુલ. પણ, તેનું તમારે શું કામ?”

Read the rest of this entry »

 
4 Comments

Posted by on April 11, 2010 in લેખ, FB, gujarati

 

Tags: , , , , , ,

Some well thought witty Q&A

Click here to read in Gujarati
This post follows to my previous one “Time-pass Crazy Q&A”. Here, you will read some ‘quality not quantity’ – material just to sharpen your intellect. This product has resulted from my own thinking from moments to hours in dim light at midnight. Some questions arose in my mind have been answered by myself with my intuition after my short-medium-long well thinking process or some from my studies. They have been kept safe in my memory for years and I disclose the same today before my valued Readers just for entertainment or acquiring knowledge.

Read the rest of this entry »

 
1 Comment

Posted by on September 13, 2009 in Article, લેખ, Humor, Miscellaneous

 

Tags: , , , , , , , ,

A Challenging Puzzle (3 in 1)

My intelligent Readers,

Welcome. The title is exciting, isn’t it? No any preamble, nothing.  Please go to the Puzzle straightway below:

“There are two similar gates, one leading to Heaven and the other to Hell. I am sure you will like to go to Heaven; but imaginary, not really! Everybody is willing to go to Heaven, but nobody is prepared to die. Praying to God, “Live long.”

Let us move further. Two gate-keepers are already there to ask for. But, tragedy is there; one is a liar and the other a truth-speaker. You can understand who may be representing Heaven and who the Hell.

Part – I

Now, you have to form a single question and ask to any one you like. Nothing is written on any one’s forehead, otherwise it would have been easy for you to know the qualities of the gate-keepers.

This puzzle is really a puzzle because there is no any indication from the narrator’s side. All you have to do is to form such a question with which you can get the answer through which gate you can go to the Heaven. Being the puzzle abstruse, please don’t waste your time more than 5 minutes.

If you raise your hands up, go to my previous blog – “Equivocal Pronunciation” dated 14th June, 2007 (Annexure – I). There you will find the ready-made question to be asked for your purpose.

Part – II

In the title, (3 in 1) is written. You have missed the first enjoyment by failing to form the question. No matter. Now, you can ask that ready-made question to anybody you like with no any tension. The gate-keeper whom you ask the question will answer with either ‘this gate’ or ‘that gate’. You may name the gates, like A or B, if you like for your convenience. Now, the acid test of your reason starts. You have to decide whether to follow the answer blindly or not. You have to analyze it and it is in your discretion to amend the answer or not. If you succeed here to know the true gate leading to heaven, you have been lucky to have the second enjoyment. If you are confused, don’t worry.  You may go to my former Blog “A True Judgment” dated 10th June, 2007 (Annexure – II). There you will find what to do.

Part – III

The puzzle and its solution are before you. Now, an interesting brain exercise you can enjoy. This is your 3rd enjoyment. You have to justify the correctness of the procedure and finding of the true gate leading to Heaven. While going through this job, you will have to keep in your mind the qualities of the gate-keepers. While examining the same, you will have to make different suppositions, etc. etc. . Your friends will not believe in the solution of the puzzle until you prove it to be correct.

It’s over, my good Readers.

Drafted and presented by: – Valibhai Musa
Courtesy: Rubina A. Palasara (
Australia), Author’s grand daughter
Dtd:
10th September, 2007

 
3 Comments

Posted by on September 18, 2007 in લેખ

 

Tags: , , , , ,