RSS

Tag Archives: Saul Bellow

પૃથ્વી ઉપર જીવન સંભવિત છે, પણ સલામત ખરું!

Click here to read in English
આજકાલ દુનિયાના કોઈ એક કે અન્ય દેશોમાં હિંસાચારના સળગતા પ્રશ્નને લઈને મારું હૃદય દ્રવી ઊઠે છે અને તે અંગે મેં મારા અગાઉના લેખોમાં અવારનવાર કંઈક લખ્યું હોવા છતાં આજે થોડુંક વિશેષ લખવાની મને સ્ફૂરણા થઈ છે. લશ્કરો કે નાગરિકો દ્વારા નિર્મિત એવાં યુદ્ધો કે આંતરિક સંઘર્ષો કદીય સમસ્યાઓનો કોઈ કાયમી ઉકેલ લાવી શકે નહિ. હિંસા કે બળના પ્રયોગોની નિષ્ફળતાને જગતે અનુભવી હોવા છતાં, હજુ આપણે મહાત્મા ગાંધીની સફળ પુરવાર થએલી અહિંસાની ફિલસુફી ઉપર ગંભીરતાપૂર્વક વિચારવા તૈયાર નથી. આજે વિશ્વ તિરસ્કાર અને હિંસાથી થાકી ગયું છે. ભૂતકાલીન અને વર્તમાન એટમ બોમ્બ કે બોમ્બબ્લાસ્ટ દ્વારા થએલા સમૂહગત હત્યાકાંડોએ એટલી બધી મોટી સઁખ્યામાં માનવજિંદગીઓને હણી નાખી છે કે કદાચ તેઓ જીવિત રહ્યા હોત તો તેમના થકી બ્રહ્માંડના કોઈક ગ્રહ ઉપર નવીન દુનિયા શરૂ થઈ શકી હોત!

હું સહજ જ એક નવું સમીકરણ, દુનિયા=શાસકો+શાસિતો અર્થાત્ પ્રજાઓ, અહીં મૂકું છું. શાસકો ટોચ ઉપર છે, તો શાસિતો તળેટીએ છે. શાસકો થોડા જ છે, પણ શાસિતો તો અગણ્ય છે. બંને વિભાગો પૈકી જુલ્મીઓ થોડાક જ છે, મજલુમો બેસુમાર છે. ટોચથી માંડીને તળિયા સુધી, આમ જોવા જઈએ તો, પ્રમાણમાં થોડાક જ એવા છે કે જે લાગી પડેલા છે કે કેવી રીતે પૃથ્વીનો વિનાશ કરવો, તેની નિર્દોષ વસ્તીને પીડન આપવું, તેના સમતોલ પર્યાવરણને હાનિ પહોંચાડવી, તેની કુદરતી ભૂસંપત્તિને વેડફવી, તેના સામાજિક કાયદા અને વ્યવસ્થાને ખલેલ પહોંચાડવી, તેનાં સુખ અને શાંતિને ડહોળી નાખવાં, તેની સઘળી જીવસૃષ્ટિના અસ્તિત્વ માટે ખૂબ જ મહત્વની એવી પાયાની જરૂરિયાતોને છીનવી લેવી, તેની આધ્યાત્મિકતાઓ અને આદર્શોને ક્લુષિત કરવાં અને ઘણી બધી એવી ભૌતિક તથા ભાવનાત્મક અસ્ક્યામતોને છિન્નભિન્ન કરી નાખવી. આવાં જૂજ જુલ્મી તત્વોના જુલ્મો હેઠળ કચડાતા એવા સામા પક્ષના વિશાળ શાસિત જનસમુદાયે એ નક્કી કરી લેવું ઘટે છે કે કોણ (કયા દેશો) એટમ બોમ્બ કે એવાં વિનાશક શસ્ત્રોનો ઉપયોગ કરે છે અને કોણ બોમ્બ બ્લાસ્ટ કે તેવી અન્ય સંહારાત્મક હરકતો દ્વારા શાંત નાગરિક જીવનને ભયગ્રસ્ત બનાવે છે અથવા બરબાદ કરે છે. તટસ્થ નિરીક્ષકો આવાં શાસકીય કે પ્રજાકીય મલિન તત્વોને પૂર્વ કે પશ્ચિમ અથવા કોઈ વંશ કે ધર્મના સમગ્ર સમુદાય તરીકે નહિ, પણ તેમને એક જ પ્રકારના એવા જૂથ કે એકમ તરીકે ઓળખાવશે કે જે માનવતાનાં દુશ્મન હોવા ઉપરાંત ઈશ્વર અને તેની દિવ્યતા સામે બંડ પોકારનારામાંનાં છે.

Read the rest of this entry »

 

Tags: , , , , , , , ,

Life on earth, possible but not safe!

Click here to read in Gujarati
Today my heart, paining with the burning issue of violence now-a-days spread over one or the other country of the world, stimulates me to write something still more over and above some of my previous articles in this regard. Wars and conflicts, both military and civilian, can never bring permanent solutions of the issues. The world has experienced the failure of experiments of violence and still we are not prepared to give a serious thought over the philosophy of non-violence successfully experimented by Mahatma Gandhi. The world is now weary of hate and violence. Far past and recent massacres made through Atomic Bombs and Bomb Blasts have destroyed the lives of such a number of people with whom, if they were alive, we could have started a new world on any planet of the universe.

Let me very frankly put a new equation as “World = Rulers + Ruled”. The Rulers are at top, the Ruled are at bottom. The Rulers are few and the Ruled are countless. Out of both the divisions, the oppressors are few, the oppressed are many. From top to bottom, those some very few are engaged in how to destroy the earth, its innocent population, its balanced environment, its natural resources, its social law and order, its peace and comforts, its primary needs for survival of all creatures, its ideology and spirituality and its many more physical and abstract concerns. A great number of the oppressed have to judge who use Atomic Bombs and alike destroying weapons as the Rulers and who use Bomb Blasts and similar practices damaging and disturbing civilian lives as the Ruled. A neutral observer will not generalize them in particular group of East or West and Caste or Religion. They will classify them as a single group of known as the enemies of humanity and rebellious against the God and His Divinity.

The Birthday (2nd October) of Mahatma Gandhi has been declared as International Non-violence Day by the UNO. But, what of that if the purpose of the day is not served! All the member nations of the UNO should at least introduce the study of Non-violence minimum at Primary Education level and see we can create a new generation throughout the world that can change the face of the world with a new concept of Non-violence. Revolutionary education to present growing up generation may bring good results flourished fully after 100 years if we start today. I recall an ancient system of erecting walls with bricks and stones around the capital cities of a particular kingdom to protect it from the attacks of the enemies. In that context, I remember a quote somewhere read as “Just to prevent the wars, walls should be built in the minds of the people.” The lessons of Non-violence will surely build the castles in the minds of the new generation and thus the future of the world will be very bright and the earth will be worth living for all.

I am not an expert of National and/or International Politics as well as not a scholar of World History. But, with my simple logic and understanding, I have come to a conclusion that due to some political mistakes, the powerful nations opted wars instead of some alternative solutions of the issues and as a result millions of human lives have been destroyed. Some political critics have openly blamed those powerful nations that they have imposed wars upon the world under the pretext of saving all from destructive weapons and that also with a good name of war for peace. But, the outcomes of those so called wars for peace are before our eyes and we have no any option but to believe in that all these misfortunes are the side products of those wars.

It is the irony of the fate of the world that the scientists try to know whether life is possible on other planets like Mars; but here on this Earth, we see that life is possible but not safe. Human is not safe in transportations, on roads, in hospitals, in their business premises, in religious places, in schools or colleges, in their farms or even at its home.

Just for some moments meanwhile, I’ll go to a personal matter of mine just to co-relate it with my following point of the Article. My Friend Dr. K. M. Patel’s daughter, Urmila is preparing for her Ph.D. in the subject of “Saul Bellow – an American Novelist”. I chatted on internet to feed some contents if useful to her. I chanced to collect a dialogue from Saul Bellow’s novel “Ravelsterin” (Frankly speaking, I have not read the full novel) which is very important for me to advocate humanity. The dialogue is as “There are times when I need to ride in the subway at rush hour or sit in a crowded movie house-that’s what I mean by a humanity bath. As cattle must have salt to lick, I sometimes crave physical contact.”

I pick up only two words ‘humanity bath’ from above text and join my Readers with me to imagine a ‘blood bath’ resulted from a bomb blast and victims would have been travelers of any transport or spectators of any movie in a theatre. Those enemies of humanity take away the lives of many in a second and on the other hand some Surgeons try to save a single life with some major operations for hours. A mother sacrifices her whole life to bring up her child and make him a young man and in no moments he becomes the victim of such man-made disasters. A doctor who studies up to the age of about 25 years and has been capable to save the lives of many patients and he loses his valuable life in a very cheap manner. Many blood donors worldwide donate their blood willingly to save the lives of unknown people and here the sacred blood of many innocents is spilt and wasted.

Mahatma Gandhi has rightly said, “We see that this song of hate has not benefited humanity.” I repeat my words placed in my previous Article “International Non-violence Day” and say that to walk on the way of Non-violence is rather difficult and perhaps the result may be disappointing. Gandhiji has explained this issue of doubt in his words as “My faith is as strong as ever. There is no hope for the aching world except through the narrow and straight path of Non-violence. Millions like me may fail to prove the truth in their lives; that would be their failure, never of the eternal law.”

While summing up, I would suggest to my Gujarati Readers to read a poem of Zaverchand Meghani titled as “Ghan re bole!” (ઘણ રે બોલે!). A sledge (big hammer) and an anvil (એરણ)are the instruments of a blacksmith. In personification flower of speech (સજીવારોપણ અલંકાર), the hammer and the anvil have been imagined as brother and sister respectively. Here, the brother speaks and the sister hears. The sledge declares its (his) wish before the anvil to make some creative equipments useful to mankind rather than destructive weapons used in wars. It is a wonderful poem that can be sung in tune of a singing prayer (ભજન).

Let us pray to God for prosperity and happiness of the world.

Regards,

– Valibhai Musa
Dtd.:
Aug 15, 2008

 
3 Comments

Posted by on August 15, 2008 in Article, લેખ, education, MB

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,