RSS

Tag Archives: Social

(210) ભેદભરમની ભીતરમાં – આસ્થા કે ઈમાન! (૨)

મારા અગાઉના આ શીર્ષકે લખાએલા લેખ પછી કેટલાક મિત્રોનાં સૂચનોથી મને એવું પ્રોત્સાહન સાંપડ્યું છે કે મારે મારા જીવનમાં અનુભવાએલી આવી ભેદભરમને ઉજાગર કરતી અન્ય કોઈ વાતોને લેખશ્રેણી રૂપે રજૂ કરવી. આમેય મારા બ્લોગનું શીર્ષક પણ છે, “William’s Tales” (વિલિયમની વાતો) અને તેથી જ હું છેલ્લાં ત્રણેક વર્ષથી વિવિધ વિષયો ઉપર વાતો જ કરતો આવ્યો છું. આમ હું આપ સૌને સંબોધીને જ લખતો હોઉં તેવી મારી કથનશૈલી પણ અનાયાસે આવી જાય છે.

મેં એક બહુ જ સંવેદનશીલ વિષય પસંદ કર્યો હોઈ મારે ખૂબ જ સાવધાની વર્તવી પડશે અને તે મારા માટે જરાય મુશ્કેલ નહિ બને. મને અંગત રીતે પ્રત્યક્ષ જાણતા અને પરોક્ષ રીતે મારા લેખો દ્વારા મને સમજનારાઓને ખબર હશે જ કે હું સર્વધર્મને સન્માન આપવાની ભાવનાને વરેલો છું. વિવિધતામાં એકતા એ આપણી ભારતીય સંસ્કૃતિનું ઉમદા લક્ષણ છે. ભારતમાં પ્રથમ અને દ્વિતીય ક્રમે ગણાતા એવા બે મોટા મુખ્ય સમુદાયોને એ જ ક્રમે ઓળખાવવા મારા શીર્ષકમાં મેં ‘આસ્થા’ અને ‘ઈમાન’ એવા બે શબ્દો મૂક્યા છે. હું મારા જે અનુભવને આ લેખમાં દર્શાવવા જઈ રહ્યો છું તેમાં કોઈ ધર્મ કે ધર્મગ્રંથને ઉલ્લેખવાથી દૂર રહીશ. પ્રત્યેક ધર્મના અનુસરનારાઓની મૂળભૂત ભાવના તેમની આસ્થા કે ઈમાન (Faith) ના પાયા ઉપર મંડાએલી હોય છે. ખેર, હવે આપણે ઘટનાના નાયક (Hero)ના સ્વાનુભવની વાત ઉપર આવીએ.

અહીં અપાતી ઘટનાના નાયક તરીકે મને કે અન્ય કોઈને ઓળખાવવું જરૂરી નથી. મારા વાંચકો પોતે પણ આ કે આવી ઘટનાઓના નાયક તરીકે પોતાને ગોઠવી શકે. આમ હું આપણા નાયકને ‘અ’ તરીકે જ દર્શાવીને આગળ વધું છું. હવે આપણે તેના જ શબ્દોમાં તેના સ્વાનુભવને ભેદભરમની પરિભાષામાં સમજવાનો પ્રયત્ન કરીશું. તો ચાલો આપણે તેને જ સાંભળીએ.

* * * * * Read the rest of this entry »

 

Tags: , , , , , , , , ,

(209) Abusive Spousal Relationships or Domestic Violence

Click here to read in Gujarati 

Some months ago on a Web-site, a fresh and hot news column had struck up my mind to write down something on the above subject and now I am here. Before I proceed on, I take liberty to highlight the above news in precise. A TV and Movie Actor, Charlie Sheen of 44 was arrested on Dec. 25, 2009 against call to 911 (Toll free Phone No. to US Police in emergency) on the ground of allegation for assaulting his wife, Brooke Mueller. He had to spend much of Christmas Day in a cell of the prison after being accused of domestic violence. Mueller had alleged that he had threatened to kill her by brandishing a knife when she said that she wanted a divorce. According to her statement, Sheen had said, ‘You better be in fear. If you tell anybody, I’ll kill you.’

Incidents happened in lives of celebrities make News Head Lines, but common people are never noticed in spite of their incidents being weighty and noteworthy. Spousal abuse is a global issue that occurs in many cultures and affects most of the world’s population of women. Over the last some decades, the issue of wife abuse has become recognized as a problem and women in many countries have organized to advocate for change in such a barbarous act committed by husbands. They practice second-degree assault, menace and do variety of criminal mischief towards wives. All the times, these poor women remain in fear for safety of their lives. Verbal insults, threats and physical injury are very common and even death might occur in case of such situation is prolonged. Spousal abuse is seen as private matter so that the abused women do not have any support of friends, family or the authority to have help to stop the abuse or leave the relationship.

In oriental countries, and particularly in rural areas all over the world, this problem exists for centuries with no name, publicly unspoken and a silent torture that the women have to bear with swallowed tongues in their mouths. Sometimes, the abuse is overlooked, excused, or denied primarily; but later on, when it is disclosed before the public all of a sudden, it becomes an unbelievable matter for all. It is assumed that the man is the ruler of his household and the authorities or societies have no concern there to interfere into their domestic problems or affairs. The issue of wife abuse has been taken up by the public as an issue of general concern now-a-days and thus the view has changed. If anybody feels abused, there are now many organizations ready to help. There are also many websites that offer information, help and advice.

Accurate statistics on the problem of spousal abuse are unavailable due to its unrecognized and under reported status. Spousal abuse is not gender specific; it refers to violence and abuse by either a wife or a husband. In some cases it can refer to couples who live together but who are not married and in few cases either of the past spouse (divorced or divorcee) harasses the other. Statistically, reports of women being abused are more common than that of men.

This abuse is sequential, developmental and dynamic. It is cyclical, reaching many peak levels over extended periods of time. Most of the women dare not leave an abusive spousal relationship in spite of having physical Injuries and suffering from psychological problems. Initially, she remains in confusion and after passage of some time, she realizes the reality. She tries her level best to ease the situation, but her efforts prove to be fruitless to bring the end of the abuse. Gradually, her ideas of getting rid of the abuser develop and get stronger in her mind. Some of them succeed to overcome the threat to life by opting divorce, but many of them surrender themselves to the abuser and continue living miserable life. Counselors, Psychologists and Social Workers advise the victim to escape the violence first and talk to an attorney next. The victim should calm down the emotional storms and gather courage to come to the hard decision of leaving the abusive relationships.

The abuser’s prime goal is to have power and control over the other and to achieve this very goal, the following types of domestic violence and/or abuse are practiced:

Physical : Hitting, Punching, Slapping, Kicking, Choking, Pushing, Being hit with objects, Imprisoning in a room

Emotional : Name-calling, Insulting, Isolating, Threatening, Hurting pets, Crazy making

Sexual : Unwanted sexual touching, Demanding sex, Committing rape, Insisting sexual activity without the consent of the partner

Stalking (Spying) : Following when leaving the house, Harassing by phone calls, Running in public places, Calling to workplace, Stopping going to workplace or job,

Before concluding the post, I would like to give below a check-list just to know whether you are in an abusive relationship. These are the clear signs to know that you are being abused by your partner. They are red signals for you and without any delay you must get help or support from your parents, other family members, religious authorities, social welfare departments, justice system and all other concerned relatives or friends. Out of many signs, find below some major ones:

· monitors and controls what you’re doing all the time and where you go

· criticizes you for little things

· constantly accuses you of being unfaithful

· discourages and keeps you away from seeing friends or family,

· prevents you going to work or college

· gets angry as if or already has drunk alcohol or used drugs

· controls how you spend your money

· controls your use of needed medicines

· humiliates you in front of others

· destroys your property or things that you care about

· threatens to hurt you, the children, or pets,

· uses or threatens to use a weapon against you

· forces you to have sex against your will

· blames you for his violent outbursts and abusive behavior

· humiliates or yells at you

· criticizes you and puts you down

· treats you so badly that you’re embarrassed for your friends or family to see

· ignores or puts down your opinions or accomplishments

· sees you as property or a sex object, rather than as a person

· acts excessively jealous and possessive

· limits your access to money, the phone, or the car

· constantly checks up on you

· insists telling a lie to your friends or family that you are not harassed

· keeps you unknown to passwords of banking and mails

· fabricates stories to defend and practices dual personalities

· flatters when suspects that you are going to leave permanently

· swears and promises now and again to keep you well and turns out

· enjoys seeing you in distress

· restricts you spending of any money for your genuine needs

· tries to prove to be false whatever you say with baseless arguments

Noticing and acknowledging the above warning signs and symptoms of domestic violence and abuse, the first step is to end it immediately at any rate. No one should live in fear of the person who abuses you. If you recognize yourself or someone you know in the above warning signs and descriptions of abuse, don’t hesitate to reach out having available help from various sources mentioned above.

Hope this article might prove to be a lighthouse to victims of domestic violence and abuse and parents also to have true knowledge of abusive spousal relationships of their married children.

Bye.

 -Valibhai Musa

 

 

 

Tags: , , , , , , , , , , ,

(208) “દાનધર્મ” માં ભાવનાનું મૂલ્ય

Click here to read English version (Preamble)

જગતના તમામ ધર્મોમાં ‘દાનધર્મ (સખાવત)’ ઉપર ખૂબ જ ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે. કોઈ અજ્ઞાત કથન છે કે ‘પ્રત્યેક ધર્માદાકાર્ય સ્વર્ગ તરફ ગમન કરવા માટેના પથ્થરના પગથિયા સમાન છે.’ આ વિધાન કદાચ ધાર્મિક મનોવૃત્તિવાળાઓ માટે સત્ય હોઈ શકે, પણ તેવાઓનું શું કે જેઓ સ્વર્ગ કે નર્કમાં માનતા નથી અને ઈશ્વરના અસ્તિત્વને પણ સ્વીકારતા નથી! ઈશ્વરને કોઈ ફરક પડતો નથી કે તેના પેદા કરેલા કોઈ જીવો તેને માને યા ન માને! તે તો હંમેશાં તેને માનવાવાળા કે ન માનવાવાળા એવા તમામ પ્રત્યે ભલો અને દયાળુ છે. એવા નાસ્તિકો કે બુદ્ધિવાદીઓમાં ખૂબ પ્રચલિત એક સૂત્ર છે કે ‘ઈશ્વર ક્યાંય નથી (God is nowhere). પરંતુ, મારું માનવું છે કે તેમને એ લોકોને પૂછવાનું કહેવું જોઈએ કે જેઓ બિચારા કોઈ આફતનો ભોગ બન્યા હોય અને વ્યક્તિઓ કે સંસ્થાઓ દ્વારા તેમને ખરા સમયે ધર્મભાવના હેઠળ કોઈ મદદો પ્રાપ્ત થઈ હોય! એવો જે કોઈ માણસ હશે તે તો પેલા સૂત્રને સાવ ફેરવી જ નાખતાં કહેશે કે ‘God is now here (ઈશ્વર હવે અહીં જ છે.)’ પણ, અહીં આપણો વિષય ‘દાનધર્મ કે પુણ્યકાર્ય’ જ હોઈ; આપણે તેવા નાસ્તિકોને તેમની હાલત ઉપર છોડી દઈશું, જ્યાં સુધી કે તેમને તેમના જીવનમાં એવી કોઈ દુ:ખદાયક કટોકટીનો સામનો કરવાનો વખત ન આવે! આમ કદાચ કોઈ એવા એકાદના જીવનમાં એવો કોઈ દિવસ આવી પણ શકે કે જ્યારે તેને પોતાની નાસ્તિક વિચારસરણીને ધરમૂળથી બદલી નાખવાની ફરજ પડે. Read the rest of this entry »

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,

(207) “રૂદન” – માનવજીવનની લાગણીઓની એક અજોડ અભિવ્યક્તિ!

Click here to read in English version with Images

આપણી પાસે કોઈ ઠોસ અને નિર્ણયાત્મક સાબિતી નથી કે જે થકી આપણે કહી શકીએ કે મનુષ્ય સિવાયનાં અન્ય પ્રાણીઓ પણ રૂદન કરતાં હશે! આ લેખ માનવીઓ ઉપર કેન્દ્રિત હોઈ આપણે પ્રાણીઓ સાથે કોઈ લેવાદેવા નથી. ટોમ લુત્ઝ (Tom Lutz) નામના જીવવિજ્ઞાની લાક્ષણિકતાઓને અનુલક્ષીને આંસુઓના ત્રણ પ્રકાર આપે છે. (1) મૂળભૂત (Basal) આંસુ (2) પ્રત્યાઘાતી (ઈજાના ફલસ્વરૂપ) આંસુ; અને, (3) લાગણીજન્ય (મનોવૈજ્ઞાનિક કારણથી નિપજતાં) આંસુ. પરંતુ, અહીં પણ મારો એવો કોઈ ઈરાદો નથી કે હું રૂદન કે આંસુ સારવાની પ્રક્રિયાનો કોઈ વૈજ્ઞાનિક અભ્યાસ રજૂ કરું. હું હવે પછી અહીં ફક્ત લાગણીજન્ય આંસુઓ વિષેની જ ચર્ચા હાથ ધરીશ.

ચાર્લ્સ ડાર્વિને (Charles Darwin) કહ્યું છે કે ‘રૂદન એ મનુષ્યની વિશિષ્ટ પ્રકારની સાંવેગિક અભિવ્યક્તિ છે’. રૂદનને કોઈ ઉંમર, લિંગ કે સંસ્કૃતિના ભેદ નડતા નથી અને માનવજીવનમાં આ સંવેગ યુગો સુધી ચાલ્યા જ કરશે. રડનારને કોઈ બાહ્ય સત્તા કે શક્તિ તેને તેમ કરતાં અટકાવી શકે નહિ, જ્યાં સુધી કે વ્યક્તિ પોતે જ પોતાની મેળે અથવા પોતાની ઈચ્છાથી રડવાનું બંધ ન કરી દે! ઘણીવાર એમ પણ બનતું હોય છે કે રડનાર પોતે પણ પોતાના રૂદન ઉપર અંકુશ મૂકી ન શકે, જ્યાં સુધી તેની પ્રસન્નતા કે ગમગીનીનું મૂળભૂત જે કોઈ કારણ હોય તેની અસર સંપૂર્ણપણે તેના મનમાંથી સાવ ભૂંસાઈ ન જાય. Read the rest of this entry »

 

Tags: , , , , , , , ,

(206) પ્રણાલિકાગત જન્મદિવસોની ઊજવણીઓ

Click here to read in English 

આજે ૭મી જુલાઈ છે અને તે મારો જન્મદિવસ છે. આગળ વધવા પહેલાં સ્પષ્ટતા કરી લઉં કે આ આર્ટિકલ એ મારો અંગત ન રહેતાં સૌ કોઈને લાગુ પડતો સાર્વત્રિક બની રહે તેવો મારો ઈરાદો છે. મારો જન્મદિવસ એ તો માત્ર મારા આજના લેખને લખવા માટેના પ્રોત્સાહનથી વિશેષ કશું જ નથી. ભાષાકીય વ્યાકરણની પરિભાષામાં ‘મારો જન્મદિવસ’ શબ્દોમાં ‘મારો’ એ સંબંધ કે માલિકીવાચક સર્વનામ છે અને ‘જન્મદિવસ’ ના વિશેષણ તરીકે છે. હવે જો ‘મારા’ શબ્દ ઉપર ભાર મૂકીને કહેવામાં આવે તો એવું સમજાય કે આ દિવસ એ માત્ર મારો જ જન્મદિવસ છે, અન્ય કોઈનો નહિ; પરંતુ, એમ સંભવી શકે નહિ, કેમકે આ દિવસ ઉપર એકમાત્ર મારા એકલાનું ધણિયાપું ન હોઈ શકે. હયાત કે સ્વર્ગસ્થ એવા અસંખ્ય માણસો આ દિવસે જન્મ્યા હશે અને ભવિષ્યમાં આ જ દિવસે કેટલાય જન્મશે પણ ખરા.

મારા શીર્ષકનો પહેલો શબ્દ બતાવે છે કે દુનિયા આખીયમાં ઊજવાતા જન્મદિવસો માત્ર પ્રણાલિકાગત જ હોય છે અને તેમનો ઉદ્દેશ પણ ઊજવનારની આર્થિક ક્ષમતા અને સામાજિક મોભાનું પ્રદર્શન કરવાનો જ હોય છે. મિજબાનીઓ અને જન્મદિવસની ઊજવણીઓ વીજળી અને ગાજવીજની જેમ એકબીજા સાથે સંકળાએલી હોય છે. જ્યાં જ્યાં જન્મદિવસની ઊજવણીઓ હોય, ત્યાં ત્યાં મિજબાનીઓ તો હોવાની જ! જન્મદિવસની મિજબાનીઓ ઘરે રાખવામાં આવતી હોય કે મોંઘી હોટલોમાં, પણ તેમાં સ્પષ્ટ ખ્યાલ એ જ હોય છે કે મિત્રો અને કુટુંબીજનો સાથે મળીને બધાંયે ખુશમિજાજથી બસ આનંદ જ લૂંટવો. Read the rest of this entry »

 

Tags: , , , , ,