RSS

Tag Archives: Thalasemia

(194) જાણે કે તેઓ અમારાં ખરાં મા ન હોય!

Click here to read in English with Image of our mother

આજે માતૃદિન નથી કે જેને આંતરરાષ્ટ્રીય દિવસ તરીકે મનાવવામાં આવે છે. પરંતુ, મારા મનથી તો પ્રત્યેક દિવસ માતૃદિવસ જ છે. ધ્વનિ જોશી નામે ગુજરાતી બ્લોગર એક જગ્યાએ પોતાનાં માતુશ્રી પરત્વેની લાગણીને આલંકારિક ભાષામાં અભિવ્યક્ત કરતાં આ રીતે લખે છે કે માતાના ઉપકારોને યોગ્ય રીતે બિરદાવવા માટે પૃથ્વી જેવડા મોટા ખડિયામાંની શાહી અને આકાશ જેવડો વિશાળ કાગળ પણ અપર્યાપ્ત બની રહે. આમ છતાંય માતાએ પણ બાળકોનો ઉછેર કરતી વખતે પોતાને આદર્શ માતા તરીકેની પ્રશંસાને લાયક બનાવવી પડે. એ સર્વશક્તિમાન ઈશ્વરની અસીમ કૃપા છે કે તેણે સ્ત્રીને સ્વભાવથી જ માતૃત્વની લાગણીથી નવાજી છે. માતૃત્વ એ કંઈ એવો વિષય નથી કે જેને માતાઓને શીખવવાની જરૂર પડે. આમ છતાંય આજકાલ વ્યાવસાયિક અને સ્વૈચ્છિક જાહેર સેવાકીય સંસ્થાઓ દ્વારા માતૃત્વને સમજાવવા માટેનાં વિપુલ સાહિત્યો અને માર્ગદર્શન કેન્દ્રો ઉપલબ્ધ છે. Read the rest of this entry »

 

Tags: , , , , , , , ,

As if she was our real mother!

Click here to read in Gujarati
Today is not a Mother’s Day which is celebrated internationally. But, in my mind, everyday is a Mother’s Day. Dhwani Joshi, a Gujarati Blogger, has expressed her feelings towards her mother in figurative style of narration that the ink of an ink-pot as big as an earth and a sheet of paper as wide as the sky may be deficient to praise the obligations of the mother. But, a mother should qualify herself as an ideal mother while bringing up her offspring. It is the grace of the Almighty Creator that the woman has been favored with the feelings of motherhood by nature. Mothering is not a subject that may need to be taught to mothers, even though we can have the plentiful literature and counseling centers both professional and charitable now-a-days.

img_00021But, here in my today’s post, I am going to represent the real story of our senior mother, old mother, first mother, guardian mother; still more optional addressing(s) I can write, but not at all a ‘Step-mother’ as in special case of ours. The word ‘Step’ can’t figure in our vocabulary just to prevent us not to make any injustice to the Late our Malukmaa, the main character of this blog-post. The narration of the merits of our M’maa excessively, here, does not mean that our real mother (biological mother), the Late Noorimaa did not love us. We were equally the heart pieces of our N’maa also. The praise of our M’maa is not for any publicity of her, but is as a model of Step-mothering for all Step-mothers worldwide.

Keeping in my mind the moderate size of the Article, I would like to mention in brief how all we eleven (!) brothers-sisters, born from N’maa, became M’maa’s step-children. M’maa was our father’s first wife and she had given birth to seven children, but not a single could survive hardly more than 2 or 3 years. Lately, my youngest brother, the Late Dr. Alimohmad Musa who was a doctor in U.S.A. and died at age of 41 had judged out the genetic reason that both our M’maa and our father might have been carrying blood defects of Thalasemia Minor (a genetic blood disorder) and all the seven children might have born with Thalasemia Major and hence they could not survive any longer.

Read the rest of this entry »

 
10 Comments

Posted by on January 27, 2009 in Article, લેખ, Human behavior, MB

 

Tags: , , , , , , , , , , ,

The Divorce – Legal but Undesirable

Click here to read in Gujarati
Relatives have been gifted by the God by our birth in a certain family to His wish whether they suit us or not. But, we must thank Him in cases of our friends for whom we have at least a chance of choice. Wife is also like a friend and one has the opportunity for selection – preference – liking – loving, whatever you may call it. This openness is allowed for both love marriages and arranged marriages. There is not any kind of compulsion for friendship or marriage. The friend and wife are the new-comers in our life after our birth. The rest relatives are inherited and we have to accept them as they are or may be. Wife is a life partner and a partner of our ‘self’ also, and that is why there is a word ‘better half’ for wife in English.

Thus, a wise man is always conscious while choosing the wife and his first selection results as first and final. It is not possible for anybody all the times that he can observe every aspect of her quality or character like an article we purchase from a shop-keeper. Minor missing qualities can be shaped or compromised.

To change a wife like a neck-tie or shoes after marriage is possible for those only who do not value the dignity of a woman. Mother, sister, wife and daughter are the forms of a woman in particular relationships. Generally, it is observed that ‘wife’ is always criticized and the rest are accepted or tolerated. ‘Wife’ is considered as an imported commodity into our family, but the others are favored or considered as our own. Such is a partial attitude towards ‘wife’ and in such circumstances, the marriage results in failure; and sometimes an unpleasant situation of divorce arises. Divorce is allowed by state and religious laws in sensitive and justified cases, but it is disliked by the God. The Divorce, without justification, is a crime of society and the life time torture to the divorcee.

Marriage is like an animal drive cart or vehicle. Both husband and wife are harnessed to drive it with mutual understanding, co-operation and harmony for successful journey of life. But, we see all around the world in various communities that all marriages are not ideal ones all the times.

An interesting quotation in this regard narrates the outcome of marriage in this way : “ In few cases, marriage is a prize; in some cases, marriage is surprise; and in the most cases, marriage is disprize or punishment.” The words ‘few’, ‘some’ and ‘most’ are significant in this quotation. Now, it depends on us, in which category of word, we want to set our position.

Still, the topic of this blog continues with some questions; not for any answers, but to give a serious thought over. They are: Should all this not to be applicable to female also, particularly, when some western or western like people have granted equal rights to women? What about those poor fellows who become the victims of such disturbed family life with the weapon of divorce hit by the female? What about those compensations favored by laws to divorcees at the cost of dignity and self respect? What about those affected innocent children? What about their future and mental disturbances?

Just to make a peaceful society, the families will have to be peaceful. Just to decrease the family courts, the family counseling centers will have to be increased. Many countries of the world are worried for breakings of marriages and families. Day by day, the situation becomes the worst.  Good people want a change in the prevailing situation. But, who will tie the bell?

Read further, one more quotation of an unknown writer published in a Gujarati News paper and translated here for counseling to individuals as the remedy of being victorious over the cursed word – “divorce”:

“When I was 20 years old, I always used to say with the great zeal and force that I would change the entire world. But, gradually, it seemed to be difficult for me. Then I reached the age of 30 and changed my goal and minimized my territory from world to my country and the surrounding society. But alas! I couldn’t succeed. Today, I am on death bed and for the first time, I realize the eternal truth that, in fact, I had to change myself first since very beginning; and I could have seen the whole universe changed as I had wished.”

While winding up my blog post, I cannot restrict myself to give you one more and the last quotation regarding Love marriage. It is this: “Love marriage begins with attraction, passed through dejection and (perhaps) ends into separation.”

My good readers, wishing your married life meaningful, fruitful and helpful.

With regards,

Valibhai Musa
Dtd. :
26th May, 2007

Tip:
Some pre-medical tests of Thalasemia, Hepatitis B, HIV etc. are essential for the health care of the couple as well as future generation. Prevention is better than cure.

 

 
2 Comments

Posted by on May 27, 2007 in Article, લેખ, MB

 

Tags: , , , , , , , , , , ,