RSS

Tag Archives: thresh-hold

વાણીવિનિમયમાં સંતુલિત અતિશયોક્તિની કળા (૨)

Click here to read in English
હવે અહીં હું મારા કથનને વળાંક આપું છું અને અગાઉના મારા લાલુજીના ઉલ્લેખ સાથે તમને સાંકળું છું. તેમના પદ્યનું અંગ્રેજીમાં રૂપાંતર ચોક્કસ રમુજ ઉત્પન્ન કરી શક્યું, પણ તેમના હિંદીમાંના ખૂબ જ અસરકારક પદ્યના મૂળ ભાવને તેઓ યોગ્ય ન્યાય આપી શક્યા ન હતા. આવી સમસ્યા સિદ્ધહસ્ત અનુવાદકોને પણ નડી શકે, કેમ કે કોઈપણ સાહિત્યિક રચના પ્રથમ જે ભાષામાં લખાઈ હોય તેનો મૂળ ભાવ જાળવી ન રખાય તો તેનો બિનકાર્યક્ષમ અનુવાદ તેના સૌંદર્યને ગુમાવે છે. બીજી વાત એ છે કે ગદ્ય કરતાં પદ્યનું અનુવાદકાર્ય વધારે કઠિન હોય છે. એમ કહેવાયું પણ છે કે, ‘કાવ્ય એ તો આત્માની કલા છે.’

કોઈકવાર અનુવાદક અનુવાદિત કાવ્યકૃતિના કવિએ કાવ્યની રચના વખતે જે લાગણીઓ અનુભવી હોય તેવી જ લાગણી પોતે ન અનુભવે, ત્યારે તેને ફક્ત તે કૃતિના શબ્દોના સમાનાર્થી શબ્દો ઉપર જ આધાર રાખવો પડતો હોય છે. આવા કિસ્સામાં અનુવાદિત કાવ્ય જાણે કે તેને થીગડાં માર્યાં હોય તેવું લાગતું હોય છે. કાવ્યનો ઉત્કૃષ્ટ અનુવાદ સર્જવા માટે તેણે કાવ્યની એકંદર છાપ કે અસર તથા તેનો સ્પષ્ટ ખ્યાલ અનુભવવો પડે અને પછી કવિના ભાવને સારરૂપ પોતાના જ શબ્દોમાં વ્યક્ત કરવો પડે. અહીં હું ઝવેરચંદ મેઘાણીને તેમના કેટલાક અંગ્રેજીમાંથી ગુજરાતીમાં સફળ અનુવાદો માટે જ નહિ, પણ એક રીતે કહીએ તો જાણે કે એ બધાં તેમનાં પોતાનાં જ સ્વતંત્ર સર્જન હોય તેમ તેમને યાદ કરું છું. નમૂનારૂપ તેમના અંગ્રેજી કાવ્યોના અનુવાદ છે : ‘Somebody’s Darling’ (કોઈનો લાડકવાયો), ‘On the bank of river Rhine’ (સૂના સમદરની પાળે) અને ‘Fair flowers in the valley’ (વનરામાં ગલ રાતાં ફૂલડાં). Read the rest of this entry »

 
 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Say ‘Live and Let Live’ with a humanly heart!

Click here to read in Gujarati

Open any news paper or switch on any news channel on TV or chat on your computer to read latest news and you will find a report that somewhere in the world some humans, either individually or in mass, have been killed under one or the other type of conflict. World religions unanimously agree on one point that human is the best creation of God among all creatures. But, it is equally true that when we hear of killing of humans by humans, we are compelled to believe in the naked truth that human is the worst of all creatures in the universe.

It is quite obvious that the most difficult conflicts to be resolved are ethnic conflicts. They are the most violent and the highest numbers of civilian casualties are seen there. If we, calmly in peace of mind, ponder over such internal conflicts among our human race, we are surely to come to the conclusion that such sinful acts of shedding blood of innocents is not only cowardice but foolish also. To clear this point in the minds of my Readers, I would like to give below an exemplary humorous parable somewhere heard locally. It is as follows:

“In some remote rural areas of the country, the marriage procession of a bridegroom was going to the other village, the venue of marriage. The participants of the procession were traveling by bullock-carts. They all were young and had avoided old hand people to join with them just to enjoy marriage ceremony freely. The carts were passing through narrow farm-way one after another.

The very first cart stopped and the riders of the rest carts jumped down to see what had happened. To their surprise, they saw that an iguana (a kind or species of lizard, large, strong and flat) was lying in the middle of the narrow-way. They already knew that it was an innocent and non-poisonous creature and by making slight noise of hitting sticks on ground, it might run away.

One of them was cruel and tried to rush in and kill it, but the rest stopped him to do so. Someone told that they should make a peaceful dialogue with it to leave the way and if it does not agree with them they might kill it.

A young man was just like an improvisator (a poet who can form spot poems) and he instantly made out a couplet in his native language addressing to the iguana. Its summarized translation was as “Iguana ‘O’ iguana of Timbatuda (imaginary village name), please move here or there; otherwise five-ten members from your side or five-ten members from our side will die or get injured if we mutually fight. What is to be gained with this bloody conflict for a very minor cause?”

The iguana did not move from its place and those youngsters decided to start a fight with it. But, one so called wise man took the side of the iguana and said, “There is no justice to fight with the weak. The iguana itself is alone on its side and we are many. Should we the half of us not be the part of its side?”

All agreed with the proposal and they divided themselves into two parts and a terrible fight with long and strong sticks began. All were stained with blood and some were seriously injured in heads, jaws, eyes, arms and legs. Meanwhile, the iguana was frightened with the noise of hitting of sticks and loud cries and ran away. As soon as the iguana cleared the way, the fight stopped and the winners shouted loudly, “The iguana group is defeated, the iguana group is defeated! Shame … Shame! Iguana, your Chief, left away the battle field.”

The above episode may look to be exaggerative, but we should not forget that it is merely a parable. What it may be, but it teaches us a moral lesson that to fight internally for a big or small cause is senseless and foolish also.

Mankind’s insecurity is not from the outside, but from inside. No any enemies from other planets attack on us and suppose that they exist somewhere they need not. Their task is being fulfilled by us. With man-made disasters, we would die together but we would not live together. What any other human tragedy might be more serious than this suicidal tragedy by humans themselves! Human race is passing through hanging swords over heads. There is no surety of safe return of anybody stepping out of the thresh-hold of own home. Sometimes human is not safe even in own home also. Mahatma Gandhi has rightly said, “The world is weary of hate. We see that this song of hate has not benefited humanity.” He further added, “My faith is as strong as ever. There is no hope for the aching world except through the narrow and straight path of Non-violence.”

Summing up, the splitting or joining of the world or society depends on understanding of human being. No any religion is superior to religion of humanity. No any religion teaches its followers to harm or hate others. Religion of humanity is not a new religion or it is not a new name of any religion. This religion of humanity already exists in all religions. Any religion is multifaceted by nature and to limit it to certain aspects of own interpretations is not just.

Let us all propagate and make popular these meritorious words “Live and Let Live” globally for creation of the peaceful world.

Thanks.

– Valibhai Musa

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,